Klinické rozhodování

Provádíte svá rozhodnutí rychle a přesně? Potřebujete dostávat laboratorní výsledky rychleji? Musíte řešit některé z těchto každodenních problémů?

Společnost bioMérieux dodává diagnostické testy, které pomáhají při klinickém rozhodování.

Neustálou výzvou pro zdravotnické pracovníky je dostupnost správných informací ve správný čas, protože je předpokladem optimálního rozhodnutí o péči o pacienta. Rychlé testy s vysokou klinickou výpovědní hodnotou a rychlejší přenos výsledků pacienta z laboratoře na oddělení můžou hrát v rámci této výzvy klíčovou roli.

Rychlé a přesné rozhodování

Správné rozhodování při třídění pacientů na odděleních lékařské pohotovosti má zásadní význam pro:

 • co nejrychlejší diagnostiku / posouzení stavu pacienta,
 • omezení nadměrného množství pacientů a tlaku na zaměstnance,
 • pohodlí pacienta a úsporu nákladů díky eliminaci invazivních a nákladných vyšetření.

Lékaři potřebují rychlé a jednoduché testy, které mohou potvrdit nebo vyloučit infekci, diagnostikovat onemocnění (sepse, pneumonie) nebo identifikovat konkrétní patogeny nebo rezistenci. Pokud je takový test k dispozici, může výrazně zlepšit péči o pacienta a snížit náklady na zdravotní péči…

Caliendo AM, et al. Clinical Infectious Diseases 2013;57(S3):S139–70

 

Diagnostické testy pomáhají při rychlé a účinné stratifikaci rizik u pacientů na odděleních lékařské pohotovosti.

 • Vylučte DVT/PE* za < 30 minut
  Stanovení D-dimerů v kombinaci s klinickým vyšetřením může přispět k vyloučení až 50  % pacientů, kteří se dostaví na lékařskou pohotovost se suspektní žilní tromboembolií (VTE).1,2

Negativní výsledek testu na D-dimer v kombinaci s nízkou klinickou pravděpodobností onemocnění před vyšetřením může bezpečně vyloučit žilní tromboembolii a omezit počet pacientů, u nichž je nutné další vyšetření pomocí zobrazovacích metod.

Di Nisio M, et al. J Thromb Haemost 2007; 5: 296–304. Caliendo AM, et al. Clinical Infectious Diseases 2013;57(S3):S139–70

 

 • Rychlá diagnostika závažné bakteriální infekce
  Prokalcitonin (PCT) je považován za užitečný biomarker, který přispívá k rychlé klinické diagnóze bakteriální infekce nebo sepse. Bylo také prokázáno, že pomáhá při diagnóze infekcí dolních cest dýchacích (LRTI), při stratifikaci sepse a dohledu nad správným použitím antibiotik.3,4

Poznejte naše řešení

 

Potřebujete dostávat laboratorní výsledky rychleji?

Co by pro vás znamenalo, kdybyste mohli dostávat výsledky z laboratoře na oddělení rychleji? Rychlejší doručení výsledků z laboratoře na oddělení by mohlo znamenat rychlejší a spolehlivější rozhodnutí o péči o pacienta. Dále by mohlo znamenat časnější zahájení vhodné léčby, úpravu empirické léčby a rychlejší izolaci pacienta.

Víte, že inovativní diagnostická řešení nyní zkracují dobu do získání výsledku až o jednu polovinu? A že v současné době jsou k dispozici IT řešení, která propojují laboratorní systémy a umožňují získat výsledky až o den dříve?

 • Přesná identifikace mikroorganismů během několika minut namísto hodin
  Technologie MALDI-TOF MS** zkracuje běžnou dobu do získání výsledků identifikace bakterií o několik hodin, a umožňuje tak přesnou druhovou identifikaci mikroorganismů během několika minut
   
 • Rychlé sledování laboratorních výsledků ze strany lékařů
  Inovativní webový laboratorní informační systém poskytuje rychlejší a použitelné výsledky díky propojení diagnostických systémů s počítači centrální laboratoře.

Technologie [MALDI-TOF] způsobí převrat ve způsobu, jakým přistupujeme k tradiční identifikaci mikroorganismů. V kombinaci s rychlým testováním antimikrobiální citlivosti nyní můžeme podat informace o diagnóze a terapeutických možnostech v časovém rámci, který sníží mortalitu a morbiditu... a příznivě ovlivní léčbu pacienta.

Dr. Christine Ginocchio, Senior Medical Director and Chief, Division of Infectious Disease Diagnostics, North Shore-Long Island Jewish Health System

Poznejte naše řešení

 

bioMérieux – pomáhá při správném klinickém rozhodování

Naše široká škála diagnostických přístrojů a řešení nabízí cennou pomoc při klinickém rozhodování. Díky rozsáhlým zkušenostem s vývojem testů s vysokou klinickou výpovědní hodnotou poskytujeme lékařům výsledky, na které se mohou spolehnout a dojít tak k optimálnímu klinickému rozhodnutí a výsledku léčby.

 

Naše řešení

 • Vylučte DVT/PE* již během 20 minut u ambulantních pacientů s nízkým nebo středním rizikem se suspektní VTE :
 • Pomoc při diagnostice závažné bakteriální infekce nebo u pacientů s rizikem vzniku sepse, a to do 20 minut:
 • Druhová identifikace mikroorganismů během několika minut namísto hodin pomocí technologie MALDI-TOF na bázi hmotnostní spektrometrie
 • Rychlé hlášení výsledků z laboratoře na oddělení
  • Myla® je inovativní softwarové řešení, které propojuje automatizované ID/AST a hemokultivační systémy bioMérieux s laboratorním informačním systémem a umožňuje rychlejší hlášení výsledků daného pacienta

 

 

 1. Righini M, et al. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-7.
 2. Ten Cate-Hoek AJ, et al. J Thromb Haemost. 2005;3:2465-70.
 3. Uzzan B, et al. Critl Care Med. 2006, 34(7):1996-2003.
 4. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis 2012;55(5):651-62.

* DVT/PE: hluboká žilní trombóza/plicní embolie

** MALDI ToF MS:Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight mass spectrometry

*** VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT podporuje klinický management sepse a prokalcitonin cut-off hodnoty jsou pomůckou při klinickém managementu infekcí dolních cest dýchacích, ale za žádných okolností nenahrazuje klinický úsudek a důkladné klinické hodnocení pacientů. 

 

 

Pioneering Diagnostics