Management rezistencí vůči antibiotikům

Antibiotika ano, či ne? Jak předcházet infekcím spojeným se zdravotní péčí a šíření bakteriální rezistence? Potřebujete posílit opatření pro environmentální kontrolu?

Společnost bioMérieux vám pomůže řešit každodenní problémy spojené s bojem proti rezistenci vůči antibiotikům na vašem pracovišti.

Rezistence na antibiotika je v současné době celosvětově považována za významnou hrozbu v oblasti zdravotnictví. Vzhledem k rostoucímu výskytu a šíření multirezistentních mikroorganismů (MDRO) a nedostatku nových antibiotik potřebují poskytovatelé zdravotní péče účinné nástroje – a použitelné výsledky – aby mohli čelit každodenním problémům s rezistencí.

Relevantní předepisování antibiotik

Antibiotika jsou až v 50 % předepisována zbytečně nebo nejsou při předepsaném použití optimálně účinná.1,2

V dnešní době jsou k dispozici rychlé diagnostické testy, které vám pomohou správně rozhodnout o antibiotické léčbě

Například: Antibiotika ano, či ne?

 • Hladina prokalcitoninu (PCT) v krvi koreluje s přítomností a závažností bakteriální infekce, a poskytuje tak užitečné vodítko (stanovitelné během jedné hodiny), kdy je vhodné zahájit a/nebo upravit antibiotickou léčbu a kdy je zapotřebí v léčbě pokračovat nebo léčbu předčasně ukončit.3
   
  Testy Strep A nebo Influenza rapid umožňují lékařům předepsat antibiotika pouze v případě potřeby, a omezují tak šíření bakteriální rezistence. Výsledky těchto testů jsou k dispozici za pouhých 5 až 10 minut.

Poznejte naše řešení

 

V současné době můžete získat výsledky identifikačních testů a testů citlivosti (ID/AST) tentýž den a tyto výsledky vám pomohou předepsat správné antibiotikum správnému pacientovi.

Například: Výsledky ještě týž den pro správné rozhodnutí o antibiotické léčbě

 • Technologie MALDI-TOF MS* zkracuje běžnou dobu do získání výsledků identifikace bakterií o několik hodin, a umožňuje tak přesnou druhovou identifikaci mikroorganismů během několika minut. Poté jsou na řadě testy citlivosti pro stanovení a interpretaci výsledků citlivosti za pouhých 5–8 hodin,4 což umožňuje předepsat nejvhodnější antibiotikum. (Více informací »).
   
[Rychlejší hlášení výsledků citlivosti] na našem pracovišti mělo obrovský dopad na péči o pacienty. Kliničtí lékaři, zejména na oddělení infekčních chorob, se dnes mohou spolehnout, že při odpolední vizitě budou mít již k dispozici nové údaje o svých pacientech.” 

Vincent J. LaBombardi, Ph.D. Director of Microbiology,
Mount Sinai Medical Center - New York


Poznejte naše řešení

 

Jak předcházet infekcím spojeným se zdravotní péčí (HAI) a šíření bakteriální rezistence

Pokud potřebujete:

 • Snížit riziko infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI)
 • Rychle zabránit šíření multirezistentních mikroorganismů (MDRO)
 • Rozhodnout o izolaci pacienta...

 

Dnes jsou k dispozici inovativní, rychlejší screeningové metody, které vám umožní jednat rychleji.


Například: Zkrácení doby do získání výsledku při screeningu MDRO

 

 • chrom-id-plate_0-160x100.jpg

  Show in media library: 
  Snadno odečitatelná chromogenní média poskytují rychlejší výsledky než tradiční média díky simultánní kultivaci a identifikaci nejvýznamnějších MDRO: tj. meticilin-rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA), bakterií produkujících širokospektrou beta-laktamázu (ESBL), enterobakterií produkujících karbapenemázu (CPE) a vankomycin-rezistentních enterokoků (VRE).

Poznejte naše řešení

 

Automatizované testy zjednodušují diagnózu infekce C. difficile (CDI) a pomáhají předcházet vzplanutím infekce

Například: Lepší řešení infekce Clostridium difficile

 • Zkrácení doby do detekce a léčby infekce C. difficile volbou globálního diagnostického řešení, které pokrývá automatizované vyšetření GDH první linie, imunoanalytické stanovení toxinu EIA i kultivační a molekulární testy. Odpovídá posledním doporučeným postupům, které doporučují použít dvou- nebo tříkrokový protokol pro zajištění optimální léčby a péče o pacienty.5,6

Poznejte naše řešení

 

Pravidelné kontroly vzduchu, povrchů a vody pomáhají předcházet mikrobiální kontaminaci ve zdravotnických zařízeních a chrání pacienty i poskytovatele zdravotní péče.

Například: Proaktivní zařazení environmentálních kontrol

 

 • hai-washing-hands-120x120.jpg

  Show in media library: 
  Monitorování kontaminace přenášené vzduchem, odběry vzorků vody, kontrola povrchů a dekontaminace zařízení snižují riziko infekcí spojených se zdravotní péčí, chrání před výskytem a přenosem MDRO a pomáhají snížit související náklady na zdravotní péči.
   

Poznejte naše řešení

 

Naše řešení

 

 

 • Optimalizovaný screening multirezistentních mikroorganismů (MDRO)
  • řada médií chromID®  - chromogenní média pro identifikaci hlavních MDRO: MRSA, ESBL, VRE, CPE, OXA-48...

 

 • Prevence kontaminace prostředí
  • ​Řešení pro kontrolu prostředí – od monitorování kontaminace přenášené vzduchem a vodou až po kontrolu povrchů a dekontaminaci zařízení

 

 • Pomáhá při diagnostice závažných bakteriálních infekcí nebo u pacientů s rizikem vzniku sepse, a to do 20 minut:

 

 • Druhová identifikace mikroorganismů během několika minut namísto několika hodin díky technologii MALDI-TOF na bázi hmotnostní spektrometrie

 

 • Rychlejší hlášení zpráv o výsledcích AST – Plně automatizovaný ID/AST systém nabízí klinicky relevantní výsledky týkající se identifikace mikroorganismů a jejich citlivosti s kratší dobou odezvy

 

 

* MALDI-ToF MS: Ionizace laserovou desorpcí v přítomnosti matrice s analýzou doby letu pomocí hmotnostní spektrometrie

** VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT™ pomáhá při klinické léčbě sepse a mezní (cut-off) hodnoty prokalcitoninu slouží jako vodítko pro klinickou léčbu infekcí dolních cest dýchacích; za žádných okolností však nenahrazují klinický úsudek a důkladné klinické vyšetření pacientů.

1. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011;60:1153-6.
2. 
http://www.cdc.gov/getsmart/healthcare/learn-from-others/factsheets/anti...
3. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis. 2012;55(5):651-62
4. Rommier et al. Poster C-123, ASM Orlando, květen 2006

Pioneering Diagnostics