• bioMérieux Česká republika

VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II

Bezpečné vyloučení žilní tromboembolie

VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II je vysoce senzitivní automatizovaný test pro stanovení D-dimerů. Ve spojení s hodnocením klinické pravděpodobnosti před vyšetřením umožňuje bezpečné vyloučit hlubokou žilní trombózu (HŽT) a plicní embolii (PE) u nízce nebo středně rizikových ambulantních pacientů se suspektním onemocněním za pouhých 20 minut.

 • Více než 99% senzitivita a negativní prediktivní hodnota (NPV)
 • První automatizovaný test, který bude schválen úřadem FDA pro bezpečné vyloučení TEN
 • Nejpoužívanější a nejčastěji uváděný dostupný test pro stanovení D-dimerů
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II je automatizovaný test pro imunoenzymatické stanovení degradačních produktů fibrinu v lidské plazmě. Test lze bezpečně použít v kombinaci s hodnocením předtestové pravděpodobnosti (PTP) k vyloučení PE a HŽT na pohotovostních odděleních nebo na odděleních urgentního příjmu u suspektních pacientů s obecnými symptomy, jako je bolest na hrudi a dušnost.1 Vzhledem k vysoké citlivosti a negativní prediktivní hodnotě umožňuje test VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II bezpečně vyloučit tyto stavy až u 50 % ambulantních pacientů, což významně snižuje celkové náklady na diagnostiku.2

Strategie vyšetření

Podle mezinárodních doporučení* existují dva základní kroky pro nákladově efektivní a bezpečné vyloučení TEN:

 1. Klinické hodnocení: použití validovaného skóre předtestové pravděpodobnosti (PTP) pro klasifikaci pacientů do skupiny s nízkým, středním nebo vysokým rizikem TEN
 2. Použití vysoce citlivého testu pro stanovení D-dimerů, umožňující bezpečné vyloučení TEN u pacientů ve skupině s nízkým a středním rizikem

 

Klikněte pro zvětšení

Aktuální algoritmus pro bezpečné vyloučení HŽT a PE 
Upraveno podle Bounameaux H a Perrier A. Hematol J 2003; 4: 97-103.


 

Přínos vyšetření

1. Shoda s doporučenými postupy CLSI*:

 • Vysoká senzitivita a NPV**, umožňující bezpečně vyloučit HŽT u populace pacientů s nízkým až středním rizikem, odpovídající zhruba 50 % ambulantně léčených pacientů se symptomy
 • Výsledky: nižší počet zobrazovacích vyšetření, úspora nákladů a rychlejší obrat pacientů na odděleních urgentního příjmu

 

2. Rychlý výsledek testu do 20 minut, což vyhovuje časovým požadavkům na odděleních urgentního příjmu a požadavkům na rychlé třídění pacientů

3. Efektivní tok práce a kontrola nákladů v laboratořích

 • Kalibrace pouze jednou za měsíc
 • Bez fáze zahřívání
 • Snadná rekonstituce kalibrátorů a kontrol za použití destilované vody

Rozsáhlá klinická validace

 • Hodnoceno v 7 prospektivních studiích klinických výsledků / u více než 8 000 zařazených pacientů (suspektní PE)3
 • 3měsíční následné sledování u 2 166 pacientů s nízkou/střední předtestovou pravděpodobností (PTP) a normální hladinou D-dimerů3
 • Míra selhání: 0,14 % (NPV 99,9 %)3
 • V současné době se používají v několika rozsáhlých studiích klinických výsledků (REVERSE5 a ADJUST)

Řada VIDAS® Emergency

VVIDAS® D-DIMER Exclusion™ II je klíčovou komponentou řady VIDAS Emergency, která dále zahrnuje markery srdeční nekrózy, srdečního selhání a závažných bakteriálních infekcí.

Řešení VIDAS umožňuje provedení testu dle výběru 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a je přizpůsobeno zejména pro urgentní stavy a rychlé třídění pacientů.

* Viz ZDROJE

** Podrobné informace o funkčních charakteristikách jsou uvedeny v příbalovém letáku

Literatura:

 1. Huisman MV, Klok FA. J Thromb Haemost. 2013;11:412-22
 2. Righini M, et al. J Thromb Haemost 2007;5:1869-7
 3. Carrier M, et al. Thromb Haemost. 2009;101:886-92
 4. Ceriani E, et al. J Thromb Haemost. 2010;8:957-70
 5. Rodger MA, et al. CMAJ. 2008; 179: 417-26

 

Technické specifikace pro VIDAS® D-Dimer Exclusion II
Referenční číslo  30455
Testy/souprava  60
Určené použití  Test je určen k použití ve spojení s modelem hodnocení klinické  pravděpodobnosti před testováním k vyloučení hluboké žilní trombózy  (HŽT) a plicní embolie (PE) u ambulantních pacientů se suspektní HŽT  nebo PE.
Klinické funkční charakteristiky

 Senzitivita: 99 % (95,1-100) / NPV: 99% (95,8-100)

Doba do stanovení výsledku  20 minut
Výsledky  Kvantitativní / Cut-off = 500 ng/ml (FEU*)
Typ vzorku  Plazma
Velikost vzorku  200 µl
Kalibrace  1 úroveň (je součástí) jednou za 28 dnů

* FEU = Fibrinogen ekvivalentní jednotka (500 ng FEU/ml = 250 ng D-dimeru/ml)

 

Kontaktujte místního zástupce firmy bioMérieux pro více informací.  

Doporučení

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Quantitative D-dimer for the exclusion of venous thromboembolic disease; approved guideline. CLSI document H59-A. CLSI, Wayne, PA, USA, 2011.
 

Související publikace

Nástroje a informační zdroje

 • Fórum pro žilní tromboembolii. Nejnovější pokroky v diagnostice a prognóze žilní tromboembolie. Zpráva ze zasedání expertní skupiny. Annecy, Francie, 13. listopadu 2012.
 • Speciální pravítko s rozhodovacím algoritmem pro D-Dimer
 • Podložka pro stanovení skóre PTP

 

Užitečné odkazy

Další informace o HŽT: http://www.clotconnect.org/

Pioneering Diagnostics