< Back to the homepage

 

Právní upozornění

Společnost bioMérieux SA (dále jen „bioMérieux") udržuje tyto internetové stránky (dále jen „stránky”) pro vaše osobní informace, vzdělávání a lepší informovanost o aktivitách skupiny bioMérieux. Tyto stránky si můžete bez obav prohlížet. Materiály zobrazené na stránkách si můžete stáhnout pro nekomerční osobní použití, avšak pouze za předpokladu, že na těchto materiálech ponecháte všechny údaje o autorských právech a poznámky o chráněných informacích. Bez písemného souhlasu společnosti bioMérieux však nesmíte šířit, upravovat, převádět, přepracovat, přeposílat nebo používat obsah stránek, včetně textů, obrázků, audiozáznamů a videozáznamů, pro veřejné nebo komerční účely.

Váš přístup a používání těchto stránek se rovněž řídí následujícími podmínkami („všeobecné podmínky”) a všemi platnými právním předpisy. Přístupem a procházením stránek přijímáte tyto všeobecné podmínky bez jakýchkoli omezení a výhrad. 

Všeobecné podmínky

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se, že vše, co spatříte nebo si přečtete na stránkách, je chráněno autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti bioMérieux nesmí být použito v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami nebo s podmínkami uvedenými na stránkách. Společnost bioMérieux nezaručuje ani neprohlašuje, že použití materiálů uvedených na stránkách neporuší práva třetích stran, které nejsou ve vlastnictví společnosti bioMérieux nebo v partnerském vztahu ke společnosti bioMérieux.

 

1.     Společnost bioMérieux vynakládá přiměřené úsilí, aby na stránkách uváděla přesné a aktuální informace, neposkytuje však žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o správnost těchto informací. Společnost bioMérieux nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí v obsahu stránek.

2.     Používání a prohlížení těchto stránek je na vaše vlastní nebezpečí. Společnost bioMérieux ani žádná jiná strana zapojená do tvorby, výroby nebo dodání těchto stránek není odpovědná za jakékoliv přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo trestní škody vyplývající z vašeho přístupu nebo použití stránek nebo jejich obsahu. Bez omezení výše uvedeného se stanovuje, že vše na těchto stránkách je poskytováno „JAK JE“, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ mimo jiné všech ZÁRUK OBDCHODOVATELNOSTI, vhodnosti pro daný účel nebo NEPORUŠENÍ PRAVIDEL. Společnost bioMérieux neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, že jsou stránky bez chyb, virů nebo jiných škodlivých materiálů, ani že budou fungovat bez přerušení; společnost bioMérieux nenese žádnou odpovědnost a neručí za případné škody na vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu vašeho přístupu, použití nebo prohlížení stránek nebo vašeho stahování jakýchkoliv materiálů, dat, textu, obrázků, videonahrávek nebo audiozáznamů ze stránek.

3.     Veškerá sdělení nebo materiály, které přenesete na stránky elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, koncepcí, know-how, technik nebo jiných informací, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsou předmětem našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou a budou považovány za informace nedůvěrné a nechráněné povahy a mohou být volně používány, reprodukovány, zveřejňovány, publikovány, vysílány nebo jinak využity společností bioMérieux nebo jejími společnostmi jakýmkoliv způsobem, včetně mimo jiné vývoje, výroby a marketingu produktů s použitím těchto informací.

4.     Ochranné známky, loga a servisní značky (souhrnně „ochranné známky“) zobrazené na těchto stránkách jsou zapsanými ochrannými známkami společnosti bioMérieux podle common law a jiných předpisů. Žádná ustanovení na těchto stránkách nejsou vykládána, ať už implicitně, podle zásady estoppel, nebo jinak, jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv ochranné známky zobrazené na těchto stránkách bez předchozího písemného souhlasu vlastníka ochranné známky. Zneužití ochranných známek zobrazených na těchto stránkách nebo jakéhokoli jiného obsahu těchto stránek, s výjimkou případů uvedených v těchto všeobecných podmínkách, je přísně zakázáno. Zároveň upozorňujeme, že společnost bioMérieux bude vymáhat svá práva k duševnímu vlastnictví v plném rozsahu vyplývajícím ze zákona, včetně trestního stíhání.

5.     Stránky a jejich obsah, včetně mimo jiné výkresů, článků, schémat, obrazových materiálů, fotografií, videonahrávek, zvukových materiálů a jakýchkoliv jiných materiálů obsažených v tomto dokumentu (dále jen „materiály"), jsou chráněny copyrightem, autorskými právy, souvisejícími právy a/nebo jinými majetkovými právy v souladu s francouzskými a mezinárodními zákony a smlouvami o duševním vlastnictví a ochraně soukromí. Tyto materiály jsou buď majetkem společnosti bioMérieux, nebo třetích stran, které udělily společnosti bioMérieux práva a licence k jejich používání v tomto dokumentu.

6.     Tímto se povoluje reprodukce a použití veškerých materiálů pro vaše osobní informace a znalosti skupiny a produktů skupiny bioMérieux, a to s vyloučením jakéhokoliv komerčního účelu, za předpokladu, že v případě každého takového použití a reprodukce budou na materiálech ponechány veškeré informace o autorských a vlastnických právech. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti bioMérieux se přísně zakazuje jakákoliv reprodukce nebo použití materiálů a jejich částí k jiným účelům, než je osobní a soukromé použití.

7.     Bez předchozího písemného souhlasu společnosti bioMérieux se přísně zakazuje jakákoli distribuce, reprodukce, ztvárnění, adaptace, modifikace, publikace, přenášení, překládání, prodej nebo jiné použití materiálů nebo jejich částí, jakož i prezentace a organizování stránek v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem. Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky.

8.     Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro zjednodušení. Společnost bioMérieux nemá žádnou kontrolu nad jinými stránkami, nekontroluje všechny webové odkazy uvedené na stránkách a není odpovědná za obsah stránek, které jsou uvedeny formou odkazu na jejích stránkách. Připojení k jiným stránkám nebo jejich použití je na vaše vlastní nebezpečí.

9.     Společnost bioMérieux může čas od času monitorovat nebo kontrolovat diskuse, příspěvky, vysílání, nástěnky apod. na stránkách, není však povinna tak činit a nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky vyplývající z obsahu jakýchkoliv takových lokací ani za jakékoliv chyby, pomluvy, urážky na cti, nepravdivá tvrzení, opomenutí, lži, obscénnosti, pornografii, vulgárnosti, nebezpečí nebo nepřesnosti obsažené v jakékoliv informaci uvedené v dané lokaci na stránkách. Je zakázáno odesílat nebo přenášet jakékoliv nezákonné, výhružné, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, skandální, pobuřující, pornografické nebo vulgární materiály a jakékoli materiály splňující skutkovou podstatu nebo podněcující k jednání, které by mohlo být klasifikováno jako trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat platné zákonné předpisy.

10.   Software na těchto stránkách může dále podléhat zákonům, pravidlům nebo předpisům Francie, Spojených států amerických nebo jakékoliv jiné země upravujícím otázky exportu, včetně jejich pozdějších úprav. Před stažením nebo exportem jakéhokoli softwaru z těchto stránek se proto obeznamte s místními zákony a předpisy.

11.   Tyto stránky mohou obsahovat informace týkající se různých lékařských a zdravotních problémů. Tyto informace jsou uváděny pouze pro informační účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Nepoužívejte informace uvedené na těchto stránkách k diagnostikování zdravotních stavů, nemocí nebo zdatnosti u jakékoliv osoby. Vždy se poraďte se svým lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem.

Informace uvedené na stránkách, které se týkají produktů a služeb společnosti bioMérieux, nejsou právně závazné a společnost bioMérieux si vyhrazuje právo na aktualizaci a změnu stránek a veškerých informací obsažených v tomto dokumentu, včetně těchto všeobecných podmínek. Tyto revize platí i pro vás, proto byste měl(a) pravidelně navštěvovat tyto stránky a sledovat aktuální všeobecné podmínky, které se na vás vztahují.
 

Prohlášení o pravidlech ochrany osobních údajů

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se tímto sděluje uživatelům, že při každém připojení k těmto internetovým stránkám (dále jen „stránky“) budou automaticky nebo dobrovolně shromažďovány a uchovávány osobní údaje, které mohou být použity níže uvedeným způsobem. Pokud si uživatelé nepřejí, aby byly tyto osobní údaje shromažďovány, uchovávány a použity v souladu s následujícími podmínkami, musí informovat správce webu.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím každého připojení ke stránkám mohou zejména pocházet z:

  • registrace IP adresy uživatelů prostřednictvím každého připojení;
  • automatické (přihlašovací) nebo dobrovolné registrace základních kontaktních a identifikačních údajů uživatelů (např. jméno, adresa, telefon, fax, e-mail, adresa firmy nebo jakákoliv další informace, s jejímž uvedením uživatel souhlasí) prostřednictvím účasti v chatovacích místnostech, studiích nebo on-line průzkumech, v žádostech o další informace o společnosti bioMérieux, včetně marketingových a reklamních materiálů, v žádostech o předplatné zpravodajů nebo prostřednictvím formulářů žádostí a podobně.

Shromážděné osobní údaje budou používány pouze společností bioMérieux a jejími společnostmi, a pokud není uvedeno jinak v době sběru, nebudou dále předány nebo sdíleny s žádnou třetí stranou pro jakékoliv účely.

  • Osobní údaje shromážděné při každém připojení budou použity ke sledování prohlížení stránek uživatelem, aby společnost bioMérieux mohla uvést statistiku připojení pro nejčastěji navštěvované stránky, a obecně ke sledování a zlepšení funkce stránek;
  • osobní údaje shromážděné prostřednictvím chatovacích místností, on-line průzkumů, žádostí o další informace, žádostí o předplatné zpravodajů apod. mohou být použity pouze ke splnění účelu, pro který byly tyto informace poskytnuty a shromážděny. Předplatné zpravodaje může být kdykoliv zrušeno odesláním e-mailu se žádostí o zrušení správci webu.

Uživatelé mohou kdykoliv požádat o přístup, úpravu nebo vymazání osobních údajů odesláním elektronické pošty správci webu, který vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby vyřídil žádost co nejdříve.
 

Obchodní známky

BIOMERIEUX, modré logo, 3P, 3P logo vert, 3P logo Silver, AdiaFood, AIR IDEAL (logo wave), AnagnosTec, API, api (logo), APIWEB, ARGENE, ASAP, ATB, BACARA, BACT/ALERT, BacT/LINK, BacT/VIEW, BactiFlow, BIOBALL, bio-discs, BIOFIRE, BIOFIRE logo noir et blanc, BIOFIRE logo couleur, Biofire logo Double Hélice noir et blanc, Biofire logo Double Hélice couleur, BIOLIAISON, BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS, BIONEXIA, BioNumerics, BLUE LINE, CASA, CHEMFLOW, ChemSwab (logo), CHEMUNEX, CHL, chromID logo, CINAkit, CLINITROL, ColorSeed, COMBIBAG, COUNT-SLIDE, COUNT-TACT, CPS, D-Count, DA VINCI, DATAPROBE, DETECT TO @ACT, DILUBAG, DILUMAT, DILUMIX, DILUTUBE, DIVERSILAB, DUOTEK, Easy Mix, easyMAG, EasySeed, EASYSTAIN, EASYSTREAM, EMAG, ENDOGRADE, ENDOLISA, Endo-RS, ENDOTRAP, EndoZyme, Enzyline, EpiSeq, ESIA, ESTREAM, Etest (Device), EviSight, Expression (Stylisée), FAN, FILMARRAY, FIRST LINE BIOLOGY, FLUOLINE, FLUORASSURE, FMLA, FoodExpert-ID, FROM DIAGNOSIS THE SEEDS OF BETTER HEALTH, GENE-UP, HEMOLINE, HEPANOSTIKA, hyBeads, hyglos, HyGluTex, I (Stylisé), IBILOOP, IBISA, LABFREE, LABGUARD, LABIDEAL, LUMINOMAT, LUMINOSWAB, LYFOCULTS, LYOTROL, MASTERCLAVE, MB/BacT, MIC-E, miniMAG, MONOSLIDE TEST, MONOTEK, MONOTROL, MWS r-gene, MYLA, NUCLIPREP, NUCLISENS, NUCLISENS EASYQ, NUCLISENTRAL, OBSERVA and Design, Bulles de couleur de BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS, PLAYCASE, PolyViteX, PORTAGERM, PREVI, PROTILINE, PYXELIS, QUANTISWAB, R-GENE, RAMSCAN, RapiD 20E, RAPIDEC, REBECCA, RTU, SALMA, SALSA, SAMPL'AIR, SARAMIS, SCAN RDI, SCANRDI, SLIDEX, SM, SMASHER, SMS, SPR, STERICLEAR, SYSTEM U3, TANGO, TEMPO, Testremsa Dubble (Device), Testremsa (Device), THXID, TOMKEY, Toxo FA, TOXOSPOTIF, TREPANOSTIKA, UNIDATRIX, UNITROL, URILINE, VIDAS, VIDIA, VIGIGUARD, VIKIA, VILINK, VIRONOSTIKA, VIRTUO, VITEK, VITEK Card, WRAPSURE, XACT, Zymotrol jsou používané, přihlášené a/nebo registrované ochranné známky společnosti bioMérieux SA nebo některé z jejích poboček nebo některé z jejích společností.
Veškeré další názvy nebo ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

 

Autoři a příspěvky

Dodavatelé a partneři stránek:

Vývoj:
- SMILE (http://www.smile.fr/)

Hosting:
- COLT Télécommunications France (http://www.colt-telecom.fr)

Autorská práva, fotografie a ilustrace:

- Noël Bouchut
- Pascal Buiret
- Nicolas Giraud
- Jean-Baptiste Gaudin
- Georges Fessy
- Véronique Vedrenne
- Christian Ganet
- Studio PONS

- Dreamstime
- Théra Conseil

 

 

Pioneering Diagnostics