Clostridium difficile - management infekcí

Clostridium difficile - management infekcí

Clostridium difficile je hlavním původcem infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI). V nejnovější zprávě CDC o hrozbách rezistence vůči antibiotikům je tato bakterie klasifikována jako „naléhavá hrozba“.¹ Její zvyšující se prevalence a vysoká míra morbidity a mortality představují závažný problém pro lidské zdraví i pro oblast ekonomiky. Management infekcí způsobených C. difficile zahrnuje širokou škálu opatření, včetně prevence, diagnostiky, terapie, surveillance, zvládání epidemií a dalších epidemiologických opatření. Společnost bioMérieux poskytuje globální řešení a je vaším partnerem v boji proti C. difficile.

Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Situace: C. difficile dnes představuje „naléhavou“ hrozbu

Infekce Clostridium difficile

 

Odhadovaný počet případů infekcí za rok:
250 000 v USA,1 185 000 v Evropě2

Odhadovaná ekonomická zátěž:
3 miliardy USD ročně v USA,3 3 miliardy € v Evropě4

 

1.  Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013
2.  ENVI 2013 European Report on patient safety
3.  Guide to preventing C. difficile infections, APIC implementation guide, 2013
4. Bouza, E. Consequences of Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect. 2012 Dec;18 Suppl 6:5-12

V minulosti byla infekce Clostridium difficile považována za méně závažný klinický problém. Dnes je C. difficile jednou z našich nejproblematičtějších infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI), která má na svědomí více než 60 % všech případů nozokomiálního průjmu.² Ve většině případů dochází k nákaze C. difficile ve zdravotnickém zařízení ve spojení s antibiotickou léčbou. Infekce C. difficile vyžaduje nákladnou léčbu, izolaci pacienta a delší pobyt v nemocnici. Kromě dopadu na pacienty samotné je onemocnění spojeno s vysokou ekonomickou zátěží pro nemocnice a zdravotnické systémy. Podle Centers for Disease Control je C. difficile celosvětově na historicky nejvyšší úrovni výskytu. Objevují se hypervirulentní kmeny a jsou hlášeny závažné epidemie; morbidita a mortalita stoupá na alarmující úroveň¹.

Existují také důkazy, že přenos C. difficile se rozšiřuje z prostředí zdravotnických zařízení do běžných kolektivů.³ V roce 2013 klasifikovalo Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) C. difficile jako urgentní hrozbu, tj. „bezprostřední ohrožení veřejného zdraví, které vyžaduje neodkladnou a agresivní akci“.1

 

1. Centers for Disease Control and Prevention : ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the United States, 2013

2. Point Prevalence Survey of Healthcare Associated infections and Antimicrobial use in European acute care hospitals,
2011-2012 – ECDC surveillance report, July 2013

3. Wilcox et al. A case-control study of community-associated Clostridium difficile infection. J Antimicrob Chemother 2008;
62:388-96.

 

Výzva: Management C. difficile od prevence po stanovení epidemiologických trendů

Boj proti dnešním složitým problémům ve zdravotnictví, jako je infekce C. difficile, vyžaduje mezioborový přístup. Do tohoto boje se musí zapojit všechny zúčastněné strany, tj. zdravotnická zařízení, lékaři, mikrobiologové i pacienti.
Společnost bioMérieux je vaším specializovaným partnerem, který vám nabízí své dlouholeté zkušenosti a uznávanou odbornost v oblasti mikrobiologie a inovativní laboratorní řešení na podporu vašich opatření.

Management infekcí C. difficile začíná prevencí a pokračuje sledem dalších kroků, včetně diagnostiky, léčby, surveillance, řešení ohnisek epidemie a stanovení epidemiologických trendů. Mikrobiologická laboratoř musí dodávat rychlé a přesné výsledky potřebné pro stanovení diagnózy, surveillance a vedení spolehlivých záznamů pro sledování trendů. Každá fáze managementu infekce C. difficile s sebou nese nároky, jejichž splnění umožní lépe reagovat na tento problém. 

Nároky spojené s prevencí / kontrolou infekce:

 • Účinné hygienické a čisticí postupy
 • Program pro dohled nad správným používáním antimikrobiálních látek: vhodná léčba podávaná ve správný čas
 • Osvěta a zapojení zdravotnického personálu (např. správná hygiena / mytí rukou, užívání antibiotik atd.)
 • Účinné testy pro zajištění environmentální kontroly

Nároky spojené s diagnostikou:

 • Rychlé, přesné, snadno použitelné a nákladově efektivní diagnostické nástroje, včetně přístrojů a reagencií
 • Správná doporučení pro testovací algoritmy
 • Lepší informovanost

Nároky spojené s řešením ohnisek epidemie:

 • Nástroje pro rychlou a snadnou genotypizaci kmenů C. difficile a zvládání ohnisek epidemie
 • Spolehlivá správa dat s cílem optimalizovat tok informací

Nároky spojené s epidemiologií:

 • Sběr a vykazování přesných, úplných a snadno dostupných dat pro sledování trendů
 • Dobrý tok informací mezi jednotlivými regiony

 

Dobrá zpráva: lze to zvládnout

Ve Spojeném království klesá četnost výskytu infekcí C. difficile od roku 2007.
Tento stav lze přičíst několika faktorům:

 • Prohloubení informovanosti díky povinnému hlášení CDI od roku 2004
 • Zesílená opatření pro prevenci / kontrolu infekce
 • Zvýšená surveillance a screening
 • Zesílená role vedoucích pracovníků nemocnice
 • Obezřetnější používání antibiotik
 • Lepší diagnostické algoritmy
 • Lepší epidemiologické sledování (včetně ribotypizace)

 

Řešení: přesné, flexibilní a dostupné způsoby pro zvládnutí infekce C. difficile

Společnost bioMérieux je od počátku v první linii boje proti C. difficile. Dokážeme nejen naslouchat vašim potřebám, ale jsme také schopni využít globální přístup k jejich splnění pomocí nástrojů a reagencií, které jsou zapotřebí pro zajištění podpory při vyšetření a rozhodování o managementu infekce C. difficile. Díky vysoké úrovni integrované automatizace jsou naše nástroje vyvíjeny tak, aby byly snadno použitelné, spolehlivé a umožňovaly sledovatelnost. Náš sortiment je navíc flexibilní a dostupný – a vyhovuje laboratořím různých typů a velikostí i různým potřebám řízení.

 


Požadavek
 
Řešení bioMérieux
 
Kontrola infekcí Řada Count-Tact® pro vyšetření povrchů
Screening VIDAS® GDH
Detekce toxinu VIDAS® C. difficile Toxin A&B
Kultivace chromID® C. difficile agar
Clostridium difficile agar
Identifikace VITEK® 2 ANC card
API® 20A
rapid ID 32 A
Testování citlivosti  ATB ANA2 Etest®
Typizace kmenů DiversiLab® C. difficile


 VIDAS® Clostridium difficile GDH je automatizovaný test,
který umožňuje snadnější interpretaci a sledovatelnost výsledků
.

Srovnání VIDAS® C. difficile GDH a GDH komponenty C. diff
Quik Chek Complete pro detekci Clostridium difficile ve stolici.

C. Eckert, et. al. (Paris, FR)ECSMID: 29.04.2013

 

Řešení: Nová doporučení pro testovací algoritmy

Nová doporučení pro algoritmus vyšetření na C. difficile zahrnují použití dvoustupňového protokolu, který zahrnuje stanovení GDH pomocí enzymové imunoanalýzy (EIA) v prvním kroku, následně potvrzení pozitivních výsledků citlivým stanovením toxinu metodou EIA a nakonec stanovení citlivosti na základě kultivačního vyšetření. Tento vyšetřovací protokol sice poskytuje podobné výsledky jako „zlatý standard“ zahrnující kultivaci + test na stanovení toxinu, je však nákladově i časově úspornější.
 

Vybrané doporučené postupy

Průvodce využití mikrobiologické laboratoře pro diagnostiku infekčních onemocnění: doporučení 2013.
Infectious Diseases Society of America (IDSA) and the American Society for Microbiology (ASM). Clin Infect Dis. 2013 Aug;57(4):e22-e121.

Průvodce předcházení infekcí Clostridium difficile.
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. 2013

Aktualizované pokyny k diagnostice a hlášení Clostridium difficile.
Department of Health (UK) (DH/ARHAI). 2012


 

VIDAS® GDH & VIDAS® CD A&B

Účinné uplatňování nových dvoustupňových doporučených postupů vyžaduje moderní přístroje a reagencie. Inteligentní řešení nabízí řada testů VIDAS® C. difficille , od společnosti bioMérieux s kombinací testů VIDAS® GDH a VIDAS® CD A&B. Zde je postup:

 • Automatizace a snadné použití:
 • Řada imunoanalyzátorů VIDAS® je uznávaná po celém světě pro svou flexibilitu, snadné použití a bezproblémové začlenění do laboratorního pracovního postupu
 • Nákladová efektivita:
  • Snižuje počet zbytečných vyšetření
  • Jednotestový formát přizpůsobený pro malé nebo velké objemy testování při sporadickém nebo epidemickém výskytu
 • Sledování epidemiologických trendů: uchovávání záznamů o všech zpracovaných vzorcích

 

 

chromID® C. difficile

Pokud jde o kultivační vyšetření, test bioMérieux chromID® C. difficile poskytuje jednoznačnou identifikaci během pouhých 24 hodin,1,2 a je až o 30% citlivější než konvenční media.² Médium používá patentovaný chromogenní substrát a směs antibiotik a je vysoce selektivní. Výsledky se mimořádně dobře odečítají a černé / tmavě šedé kolonie ostře kontrastují se světle zbarveným agarem.
 

 1. Boseiwaqa LV, et. al. Comparison of ChromID C. difficile agar and cycloserine-cefoxitin-fructose agar for the recovery of Clostridium difficile. Pathology. 2013 Aug;45(5):495-500. doi: 10.1097/PAT.0b013e3283632680.

 2. Perry D. J. et al. Evaluation of a Chromogenic Culture Medium for isolation of Clostridium difficile within 24 hours. Journal of Clinical Microbiology– 2010; 48:3852-3858.

 

DiversiLab®

Systém DiversiLab® poskytuje výsledky typizace kmenů přibližně za 4 hodiny. Automatizovaná platforma využívající technologii rep-PCR* poskytuje standardizovaný a reprodukovatelný DNA fingerprinting pro vzorky C. difficile. Systém zároveň umožňuje analýzu jiných bakteriálních a mykotických vzorků pro kompletní charakterizaci izolátu.

rep-PCR: amplifikace nekódujících opakujících se sekvencí rozptýlených po celém bakteriálním genomu pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Technologie rep-PCR a rep-PCR primery jsou chráněny patenty USA (5,691,136 a 5,523,217) a mezinárodními patenty pro Kanadu a Evropu.
UPOZORNĚNÍ: DiversiLab není určen pro diagnostické použití.

 

C. difficile je naléhavým problémem v oblasti veřejného zdraví – jsme odhodláni pomáhat s jeho řešením

bioMérieux zná prostředí laboratoří

Máme více než 50 let zkušeností v oblasti spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi a jsme dobře obeznámeni se všemi problémy a úkoly, které musí řešit laboratoře po celém světě, včetně hrozby spojené s výskytem C. difficile.

K zajištění kontinuálního zdokonalování v oblasti managementu infekcí C. difficile je zapotřebí pokrok na všech úrovních (lékařské, vědecké, veřejné politiky atd.). Společnost bioMérieux se vedle komplexního přístupu k diagnostice C. difficile navíc podílí i na následujících vědeckých a osvětových iniciativách:

Klikněte pro zobrazení produktů pro toto řešení
Řešení obsahuje níže uvedené produkty. Klikněte na produkt pro zobrazení detailů
Pioneering Diagnostics