Sepse

Sepse

Sepse, systémový zánět vyvolaný infekcí, může vést k rozvoji těžké sepse a septického šoku. Tyto závažné zdravotní stavy jsou spojeny s dlouhou hospitalizací a vysokou morbiditou a mortalitou. Nejnovější doporučení v rámci Kampaně za přežití sepse (Surviving Sepsis Campaign) (2012) obsahují jasné postupy pro dosažení lepších terapeutických výsledků. V některých případech hraje zásadní roli čas a vy potřebujete přesné informace – a potřebujete je rychle. Společnost bioMérieux je vaším partnerem v oblasti zvládnutí sepse a umožní vám rychle získat spolehlivé výsledky, které pomůžou při klinickém rozhodnutí a zlepší péči o pacienty.

Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Sepse: na každé minutě záleží

Včasná léčba sepse – může zachránit život

Rychlé zahájení jednoduché a včasné léčby, zahrnující podání antimikrobiálních látek a intravenózních tekutin, může snížit riziko úmrtí až o polovinu. Pacienty se suspektní sepsí je třeba neprodleně odeslat na vhodné specializované pracoviště. Včasná léčba sepse je nákladově efektivní a snižuje celkovou délku hospitalizace i počet dnů na jednotce intenzivní péče 

-Webová stránka Světového dne sepse (World Sepsis Day)

Sepse je komplexní zánětlivý proces, který celosvětově patří mezi hlavní, a přitom výrazně podhodnocené příčiny morbidity a mortality. Každoročně je na celém světě diagnostikováno 20 až 30 milionů případů sepse a každé 3–4 vteřiny zemře na sepsi 1 člověk.1 Sepse je způsobena akutní reakcí imunitního systému na závažnou infekci. Těžká sepse vede k orgánové dysfunkci a v případě přetrvávající hypotenze může dojít k septickému šoku, který je často fatální.2,10 Mezi dlouhodobé důsledky u osob, které přežily sepsi, patří trvalé poškození orgánů a fyzické a kognitivní postižení3,4.

Výskyt těžké sepse rychle narůstá navzdory pokrokům v medicíně.5,6,10 S rostoucí incidencí se zvyšují i náklady: v USA vzrostly v letech 1997 až 20085 náklady na nemocniční léčbu o 11,9 %; v Německu se podle publikovaných údajů náklady na léčbu typického případu za poslední desetiletí více než zdvojnásobily7.

 

Zlatá hodina

Včasná diagnóza a vhodná léčba mají u pacientů se sepsí zásadní význam pro zlepšení terapeutických výsledků. S prodlužující se prodlevou před zahájením léčby se dramaticky snižuje šance na přežití. Pokud pacient dostane antimikrobiální léčbu během první hodiny po stanovení diagnózy, je šance na přežití téměř 80 %; s každou další hodinou prodlevy se šance na přežití snižuje o 7,6 %. U pacientů, kterým je na počátku podána nevhodná antimikrobiální léčba, je pravděpodobnost přežití pětkrát nižší9.

 

Aktualizovaná doporučení: protokoly pro dosažení dostatečné terapeutické odpovědi

V rámci Kampaně za přežití sepse (Surviving Sepsis Campaign) ve spolupráci Společnosti pro intenzivní péči a Evropské společnosti pro intenzivní péči vyšlo nedávno třetí vydání doporučených postupů: Kampaň za přežití sepse: Mezinárodní doporučení pro léčbu těžké sepse a septického šoku: 2012 (Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012)10. Tato doporučení byla vypracována na základě rozsáhlého výzkumu a obsahují klíčové doporučené postupy pro dosažení nejlepších terapeutických výsledků.

Doporučení v rámci Kampaně za přežití sepse začínají úvodní resuscitací a pokračují dalšími 10 body týkajícími se péče a monitorování, včetně speciálních doporučení pro pediatrické pacienty.10 Mikrobiologická laboratoř hraje důležitou roli v celém procesu léčby sepse, zejména u některých zásadních doporučení: rutinní screening pacientů, diagnostika a antimikrobiální terapie.

 

Klíčová doporučení v rámci Kampaně za přežití sepse (shrnutí)*

 • U pacientů s rizikem sepse se má provádět rutinní screening (B.1)
 • Před zahájením antimikrobiální terapie je třeba odebrat minimálně 2  sady na hemokultivaci (aerobní a anaerobní lahvičky), pokud nedojde k významné prodlevě začátku antimikrobiální léčby (> 45 min) (C.1).
 • Antimikrobiální terapii je třeba zahájit do 1 hodiny po stanovení iniciální diagnózy (D.1).
 • Účinnost režimu antimikrobiální léčby je třeba každý den přehodnotit (D.2b).
 • Na základě vyšetření biomarkerů, např. prokalcitoninu (PCT), je třeba stanovit, zda je vhodné ukončit léčbu antibiotiky u pacientů, kteří zpočátku vykazují známky sepse, ale u nichž se sepse později nepotvrdí (D.3).
 • U pacientů se závažným nebo obtížně léčitelným stavem a u pacientů s infekcí způsobenou multirezistentními bakteriemi je třeba již iniciálně použít kombinovanou terapii (D.4a).

*Úplná verze doporučení je k dispozici na stránkách: http://www.sccm.org/Documents/SSC-Guidelines.pdf


 

Kliničtí lékaři se při klinickém rozhodování spoléhají na rychlou a spolehlivou diagnostiku v každém kroku procesu.  Jak tedy může diagnostika in vitro pomoci při plnění této výzvy?

 

Časná léčba pacientů se sepsí

U pacientů se suspektní sepsí je třeba do jedné hodiny před zahájením antimikrobiální léčby odebrat vzorky na kultivační vyšetření (krev nebo vzorky z místa infekce). Rychlou odpověď (20 minut), která může pomoci při stanovení diagnózy nebo prognózy, mohou poskytnout také biomarkery, jako je prokalcitonin (PCT). V zájmu co nejrychlejšího zahájení vhodné léčby je důležité nejen identifikovat patogeny, ale také provést testy na rezistenci vůči antimikrobiálním látkám.  Účinnost antibiotické léčby je třeba kontinuálně monitorovat.  A konečně, epidemiologická surveillance a antimikrobiální profily pomáhají stanovit místní epidemiologickou situaci a nemocniční politiku antibiotické léčby.

Ve společnosti bioMérieux chápeme každý z těchto kroků nikoli jako samostatnou akci, ale jako součást kontinuální péče vyžadující úzkou spolupráci mezi mikrobiologickou laboratoří a klinickým pracovištěm. Proto jsme vyvinuli globální řešení pro sepsi, v jehož centru stojí pacient a které vám bude pomáhat v rámci celé kontinuální péče. Jsme si vědomi toho, že relevantní laboratorní výsledky jsou podmínkou informovaného klinického rozhodnutí a zlepšují terapeutické výsledky u pacientů.

 

Doporučení v rámci Kampaně za přežití sepse

Společnost bioMérieux se snaží vyhovět vašim potřebám

DIAGNOSTIKA

 • Odběr vhodného materiálu na kultivační vyšetření v průběhu 1 hodiny před zahájením antibiotické léčby

 • Podpora časného stanovení klinické diagnózy

 • Prognostické informace s využitím biomarkerů

 • Monitorování účinnosti antibiotické léčby s cílem dříve ukončit antibiotickou léčbu

Hemokultivace

BacT/ALERT® 3D systémy Kultivační média BacT/ALERT®Identifikace hemokultury

FilmArray Hemokultivační identifikační Panel 2

 

Specifické kultury podle místa postižení

Konvenční
kultivační média
chromID® chromogenní média

Mikrobiální identifikace / Vyšetření antimikrobiální rezistence

VITEK® MS
VITEK® 2 / Advanced Expert System™
Etest®

Imunoanalytické stanovení prokalcitoninu (PCT)

VIDAS® B·R·A·H·M·S PCT™

ANTIMIKROBIÁLNÍ TERAPIE

 • Zahájení empirické antimikrobiální léčby do jedné hodiny po stanovení iniciální diagnózy sepse

 • Iniciální empirická léčba by měla vycházet z místní epidemiologické situace a výskytu rezistence (antibiogram)
   

Profily antimikrobiální rezistence / rychlé hlášení výsledků

VITEK® 2  / Advanced Expert System™
VITEK ® 2 bioART™
IT řešení s aplikací Myla®

 

FilmArray Hemokultivační identifikační Panel 2

 

Partner, se kterým můžete počítat při léčbě sepse

Od mikrobiologů pro mikrobiology

Řešení bioMérieux navrhli mikrobiologové pro mikrobiology. Máme více než 50 let zkušeností v oblasti spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi a jsme dobře obeznámeni se všemi problémy a úkoly, které musí řešit laboratoře po celém světě, včetně zvyšující se hrozby sepse.

bioMérieux si je vědoma výzev, kterým čelí mikrobiologická laboratoř každý den v boji proti sepsi a potřebě špičkové diagnostiky. Spolu s naší neustálou inovací u rychlých diagnostických řešeních a testů jsme také sponzorem Světového dne sepse.

Stejně jako u vás, je dosažení nejlepší možné péče o pacienta středem našeho zájmu. Můžete tedy počítat s tím, že jsme po vašem boku při managementu sepse. 

 

 

Literatura:

 1. WSD fact sheet 2013/www.world-sepsis-day.org
 2. Angus DC, et. al. Epidemiology of severe sepsis in the United States: Analysis of incidence, outcome and associated costs of care. Crit Care Med 29 (7) : 1301-10. 2001
 3. Iwashyna, TJ, et. al. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA 304(16):1787–94. 2010.
 4. Chang HJ; et. al. (2010) Sepsis. JAMA 304 (16):1856.
 5. Hall, Margaret Jean, et. al. (2011). Inpatient Care for Septicemia or Sepsis: A Challenge for Patients and Hospitals. NCHS Data Brief. No. 62
 6. International Organizations Declare Sepsis a Medical Emergency. Issued by an expert panel representing 20 adult and pediatric intensive care societies, October 4th 2010. 2010: Press release. http://www.prnewswire.com/news-releases/international-organizations-decl...
 7. Vincent JL, et al. Sepsis in European intensive care units: results of the SOAP study. Crit Care Med, 34:344-353, 2006.
 8. Kumar, A, et. al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med. 2006 Jun;34(6):1589-96.
 9. Kumar, A, et. al. Initiation of inappropriate antimicrobial therapy results in a fivefold reduction of survival in human septic shock. Chest. 2009 Nov;136(5):1237-48.
 10. Dellinger RP, et al. “Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012”. Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):580-637
Klikněte pro zobrazení produktů pro toto řešení
Řešení obsahuje níže uvedené produkty. Klikněte na produkt pro zobrazení detailů
Pioneering Diagnostics