• bioMérieux Česká republika

VITEK® MS

Mikrobiální identifikační systém na bázi hmotnostní spektrometrie:

VITEK® MS je automatizovaný mikrobiální identifikační systém, který využívá inovativní technologii hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací za přítomnosti matrice s detekcí doby letu (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight – MALDI-TOF) a úplnou databázi klinicky významných druhů a poskytuje výsledky během několika minut.

 • Robustní a přesná identifikace pomocí přístroje  Advanced Spectra Classifier
 • Bezproblémová integrace výsledků ID/AST pro optimalizaci toku práce
 • Plná sledovatelnost a flexibilita
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Rychlá a jednoznačná identifikace

VITEK® MS je inovativní automatizovaný mikrobiální identifikační systém, který využívá technologii MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight – hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací za přítomnosti matrice s analýzou doby letu). Tato technologie na bázi hmotnostní spektrometrie umožňuje získat jednoznačnou identifikaci na úrovni druhu, rodu nebo čeledi během pouhých několika minut. Díky tomuto řešení můžete poskytnout lékařům rychlou informaci pro zahájení vhodné léčby, a tím přispět ke zlepšení celkové péče o pacienta a výsledků léčby.

Jak MALDI-TOF funguje

 1. Nejprve se provede příprava cílového nosiče, který je následně vložen do prostředí s vysokým vakuem.
   
 2. Pomocí přesného laserového impulsu se provede ionizace vzorku.
   
 3. Uvolní se „oblak“ proteinů, které jsou následně urychleny elektrickým nábojem.
   
 4. Po průchodu přes kruhovou elektrodu se zaznamená doba letu proteinů podle vzorce z měřiče času.
   
 5. Pomocí snímače jsou detekovány proteiny a vytvoří se spektrum, které odpovídá obsahu proteinů v daném vzorku.

 

Robustní a přesné výsledky

Patentovaný přístroj Advanced Spectra Classifier  poskytuje robustní a přesné výsledky potřebné pro optimální rozhodování při péči o pacienta. Systém VITEK®MS analyzuje každé spektrum jako sérii vrcholů, které jsou detekovány a tříděny podle hmoty a intenzity. Použití přístroje Advance Spectra Classifier umožňuje lepší rozlišení, protože při výpočtu výsledku identifikace se bere v potaz každý pík. Neprovádí se srovnávání spekter a referenční spektra nejsou součástí komerčního softwaru.

VITEK®MS obsahuje populační databázi, která bere v potaz diverzitu mezi kmeny v rámci stejného druhu.

 • Průměrně > 10 izolátů/druh a průměrně 25 spekter/druh
 • Geografická diverzita izolátů
 • Různý původ vzorků
 • Subkultivace na různých médiích
 • Různá inkubační doba

Optimalizace toku práce a bezproblémová integrace ID/AST

Systém VITEK® MS je navržen speciálně pro optimalizaci toku práce v mikrobiologické laboratoři. Díky kapacitě pro 4 nosiče umožňuje paralelní přípravu vzorků čtyřmi laboranty na samostatných pracovních stanicích a jejich vložení do přístroje ve stejnou dobu. Každý cílový nosič obsahuje 48 pozic, a v rámci jednoho běhu testu lze proto vyšetřit 192 izolátů.

 

 • Navigovaná příprava nosiče pro ID a AST vestavěná do přípravné stanice VITEK® MS Prep Station
 • K získání výsledků je zapotřebí velmi malý počet kroků – výsledky ID a AST jsou k dispozici tentýž den
 • Kratší doba zpracování vám umožní věnovat čas náročnějším úkolům
 • Vysoká kapacita pro velkoobjemové laboratoře (192 vzorků / běh testu) a menší kategorie po 16 vzorcích pro malé a středně velké laboratoře

 

MYLA® je pokročilé middlewarové řešení od firmy bioMérieux, které nabízí vykazování výsledků v reálném čase a bezproblémovou integraci výsledků identifikace (ID) a antimikrobiální citlivosti (AST) z analyzátorů VITEK® MS a VITEK® 2.

Easy-to-read results viewed in Myla®

Snadno odečitatelné výsledky v systému MYLA®

 

Plná sledovatelnost a flexibilita

VITEK®MS zajišťuje plnou sledovatelnost a flexibilitu, která přispívá k celkové výkonnosti a spolehlivosti laboratoře. Reagencie a spotřební materiály jsou opatřeny čárovým kódem, který zajišťuje snadné použití a sledovatelnost propojující výsledky ID a AST s jednotlivými izoláty. Vzhledem k tomu, že jsou nosiče s čárovými kódy určeny k jednorázovému použití, neexistuje žádné riziko kontaminace, které by mohlo vést k chybným výsledkům nebo k ohrožení chemické bezpečnosti. Cílové nosiče jsou rozděleny do tří měřicích oblastí nebo skupin, z nichž každá má vlastní kalibrační pozici v centru měřicí skupiny. Ověřování provozu, ladění a zarovnání jsou zcela automatické a transparentní pro uživatele.

 

Široké technické specifikace a referenční čísla

VITEK® MS Technické údaje

Laser

 • 337nm dusíkový laser, pevné zaostření
 • Maximální frekvence pulsů – 50 Hz (50 laserových pulsů za sekundu)
 • Téměř normální (osový) dopad laserového paprsku na vzorek
 • Výkon a zacílení laseru pod softwarovou kontrolou

Analyzátor

 • Lineární letová trubice s délkou driftové zóny 1,2 m
 • Podtlak udržován dvěma turbomolekulárními vývěvami (nominální 250 l/s) s rotační podložkou
 • Zaslepení paprsku pro odklon nežádoucích signálů vysoké intenzity, např. iontů matrice

Rozměry

 • Velikost (š v h) – 0,7 m x 1,92 m x 0,85 m, minimální vzdálenost zadní části ode zdi je 100 mm
 • Hmotnost – 330 kg bez datového systému

Požadavky pro instalaci

 • Elektrické připojení
  • 200 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA jednofázové NEBO
  • 230 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA jednofázové
 • Pro spolehlivý provoz je zapotřebí „čisté“, stabilní a kontinuální napájení ze sítě
 • Teplota – okolní prostředí 18 °C až 26 °C
 • Relativní vlhkost méně než 70 %, nekondenzující
 • Bez vibrací, stabilní, na úrovni podlahy, minimálně 330 kg, čtyřbodová opora

Rozsah množství hmoty

 • 1 až 500 kDa

 

Komponenty VITEK® MS

Přípravná stanice VITEK® MS se používá k přípravě cílových nosičů VITEK® MS a karet VITEK® 2 AST. Pouhým naskenováním se propojí ID s AST připravovanou na pracovní ploše, což zajistí plnou sledovatelnost podle čárového kódu. Snadno použitelný software umožňuje sledovat, které pozice již byly uživatelem připraveny.

 

Měřicí stanice VITEK® MS je přímo propojena s analyzátorem VITEK® MS. Zobrazuje stav přístroje a měří spektra vzorku z přístroje. Spektra jsou následně odesílána k analýze z měřicí stanice do systému MYLA.

 

 

Server MYLA® obsahuje software MYLA® a představuje middlewarové řešení. Pro VITEK® MS platí, že systém MYLA® je připojen k přípravné stanici VITEK® MS Prep Station a k měřicí stanici VITEK® MS Acquisition Station, a tím zajišťuje kompletní integraci a dohledatelnost všech vzorků jednotlivých pacientů a jejich výsledky. Konektivita se systémem LIS a dalšími přístroji v laboratoři umožňuje seskupit všechny laboratorní a prohlížet je z jednoho místa.

 

Pioneering Diagnostics