Management antimikrobiální rezistence

Management antimikrobiální rezistence

Mikroorganismy s rezistencí na antimikrobiální látky jsou dnes považovány za jednu z nejvážnějších globálních hrozeb pro lidské zdraví. Vedou k vysoké morbiditě a mortalitě a zároveň představují ekonomickou zátěž. Boj proti nárůstu a šíření těchto mikroorganismů je třeba vést na několika frontách a využít osvědčené a spolehlivé strategie i nejmodernější nástroje. Společnost bioMérieux je váš důvěryhodný partner v oblasti mikrobiologie, který dodává kompletní integrovaná řešení pro management antibiotické rezistence.

Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Globální hrozba, kterou nelze ignorovat


bioMérieux podporuje prohlášení Světové aliance proti antibiotické rezistenci (WAAAR).

Více »
 

 

Zátěž daná infekcemi vyvolanými mikroorganismy s antimikrobiální rezistencí
 

Odhadovaný počet infekcí za rok:
2 miliony v USA1; 400 000 v Evropě2


Odhadovaná ekonomická zátěž:
$Přímé náklady v USA 20 miliard USD1; v Evropě 1–5 miliard EUR2

 

1) Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013
2) ENVI 2013 European Report on patient safety

Antibiotika od svého zavedení v první polovině 20. století výrazně snížila výskyt onemocnění a úmrtí u lidí a zvířat. Ovšem zejména z důvodu nesprávného používání a nadměrného předepisování antibiotik se mnohé infekční mikroorganismy přizpůsobily a vytvořily si rezistenci na antibiotika 1. volby, a dokonce i 2. volby. Řada rezistentních mikroorganismů včetně bakterií čeledi Enterobacteriaceae (CRE), rodu Campylobacter a kvasinek vykazuje neustále se zvyšující míru rezistence. Některé mikroorganismy jsou rezistentní nebo si vytvoří rezistenci prakticky ke všem antibiotikům, např. karbapenem-rezistentní Enterobacteriaceae (CRE) a multirezistentní Acinetobacter. Infekce vyvolané mikroorganismy rezistentními na antimikrobiální léčbu představují značnou zátěž pro systémy zdravotní péče, veterinární praxi a společnost jako celek a mají široký dopad v různých oblastech – od zemědělských podniků až po veřejné zdraví1:

 • Jiné léčebné možnosti nejsou k dispozici nebo jsou omezené; dostupná antibiotika mohou být méně účinná, dražší a někdy i škodlivá pro pacienty
 • Rezistence znamená pro pacienty vyšší riziko úmrtí, delší pobyt v nemocnici, prodloužení doby do zotavení a někdy i dlouhodobou neschopnost
 • Rezistentní mikroorganismy jsou příčinou mnoha nozokomiálních epidemií
 • Nárůst rezistence patogenů vyvolávajících onemocnění u lidí vedl k omezení používání určitých antibiotik ve veterinární medicíně, což omezilo terapeutické možnosti.
 • Problém antimikrobiální rezistence je nejakutnější ve zdravotnických zařízeních, existují však přesvědčivé důkazy o tom, že se přenos rezistentních mikroorganismů zvyšuje i u komunitních infekcí
 • Antimikrobiální rezistence je navíc závažným problémem u hospodářských zvířat v oblasti živočišné výroby, a dokonce i u zvířat chovaných v domácnosti.

Odborníci a zdravotnické orgány po celém světě se shodují: antimikrobiální rezistence je naléhavou globální hrozbou, která nesmí být ignorována. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že „jsou zapotřebí naléhavá opatření na nejvyšší politické úrovni v celosvětovém měřítku i na úrovni jednotlivých zemí“.2 Důsledky nečinnosti, jak uvádí CDC, „můžou být katastrofální”1.

 1. Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013
 2. Antibiotic resistance - a threat to global health security and the case for action, Side-event at the Sixty-sixth WHA, May 2013

 

Výzva: Jak účinně reagovat?

Hlavní původci
 

Naléhavé hrozby

 • Clostridium difficile
 • Karbapenem-rezistentní Enterobacteriaceae (CRE)
 • Neisseria gonorrhoeae s antimikrobiální rezistencí

Závažné hrozby

 • Multirezistentní Acinetobacter
 • Campylobacter s antimikrobiální rezistencí
 • Flukonazol-rezistentní Candida (kvasinka)
 • Enterobacteriaceae produkující širokospektré β-laktamázy (ESBL)
 • Vankomycin-rezistentní Enterococcus (VRE)
 • Multirezistentní Pseudomonas aeruginosa
 • Netyfoidní Salmonella rezistentní k antimikrobiálním lékům
 • Salmonella Typhi s antimikrobiální rezistencí
 • Shigella s antimikrobiální rezistencí
 • Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Streptococcus pneumoniae s antimikrobiální rezistencí
 • Původce tuberkulózy s antimikrobiální rezistencí

Potenciální hrozby

 • Vancomycin-rezistentní Staphylococcus aureus (VRSA)
 • Erythromycin-rezistentní Streptococcus skupiny A
 • Klindamycin-rezistentní Streptococcus skupiny B

 

Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013

Poskytovatelé zdravotní péče, veterinární lékaři a zdravotní úřady musejí vést proti mikroorganismům s antimikrobiální rezistencí boj na několika frontách, jako je: prevence, léčba, management epidemií, sledování a edukace. Aby byla zajištěna účinná reakce na každé úrovni, je nutná angažovanost všech zainteresovaných stran, úplné a spolehlivé informace a relevantní správně načasované nástroje.

Prevence

 • Kontrola infekcí
  • Screening a aktivní surveillance
  • Politika hygieny
 • Programy pro dohled nad správným používáním antimikrobiálních látek (Antimicrobial Stewardship Programs)
 • Kontrola prostředí

Léčba

 • Rozlišení bakteriální a virové infekce
 • Informovaná rozhodnutí pro relevantní používání antibiotik
  • Rychlé testy
  • Spolehlivá identifikace bakterií
  • Testování antimikrobiální rezistence
 • Flexibilní metody vyšetření pro různé situace v humánní / veterinární zdravotní péči
  • Snadno odečitatelné a interpretovatelné výsledky

Management a sledování epidemií

 • Rychlá detekce mechanismů rezistence
 • Kompletní sledování epidemiologických dat
 • Kvalitní tok informací

Edukace

 • Akce využívající spolupráce na místní, národní a mezinárodní úrovni
 • Kontinuální vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • Přesná a snadno přístupná edukace pacientů

 

Řešení: Snadno implementovatelná globální řešení

antimicrobial-stewardship_0-200x159.jpg

Show in media library: 
Aspektem, který se dotýká všech oblastí efektivního řešení antimikrobiální rezistence, je, že potřebujete snadno implementovatelná globální řešení, která vám umožní získat použitelné výsledky.

Společnost bioMérieux jako průkopník a inovátor v oblasti detekce rezistence a testování citlivosti úzce spolupracuje se svými partnery v oblasti zdravotnictví a pomůže vám nalézt optimální řešení. Naším cílem je poskytovat flexibilní řešení pro splnění různých potřeb v laboratorních a zdravotnických zařízeních různého typu. Zabýváme se integrací automatizace do laboratoří, protože zkracuje dobu potřebnou k dosažení výsledků a zlepšuje standardizaci; zjednodušuje odečet a interpretaci; zrychluje přenos informací; a zdokonaluje sledování a správu dat. Naše přístroje a reagencie poskytují rychlé, spolehlivé a standardizované výsledky a jsou navrhovány a průběžně zdokonalovány na základě odborného výzkumu a inovací.

 

 
Požadavek
 
 
Řešení bioMérieux
 
Kontrola / prevence infekcí Řada produktů pro kontrolu prostředí
Identifikace VITEK® 2
VITEK® MS
API®
Multiplex PCR identifikace 

FilmArray® Meningitida/Encefalitida (ME) Panel

BIOFIRE FILMARRAY RP Panel plus

FilmArray Gastrointestinální Panel

FilmArray Hemokultivační identifikační Panel 2

BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia Panel plus

Testování antimikrobiální citlivosti VITEK® MS
VITEK® 2
Advanced Expert System (AES)
Etest®
Potvrzení Etest®
Screening, aktivní surveillance a stávající léčba
chromID® CARBA SMART
chromID® MRSA SMART
chromID® MRSA/S. aureus biplate
chromID® ESBL
chromID® VRE
VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT

 
Zvládání epidemií
Diversilab®
VIGIguard™ & Myla®
Nabídka v oblasti veterinární diagnostiky AST a detekce rezistence
Edukace Be Smart with Resistance™

 

Řešení: Partner, kterému můžete důvěřovat

bioMérieux zná prostředí laboratoří

Máme více než 50 let zkušeností ze spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi, proto jsme dobře obeznámeni se všemi problémy, které jste museli a musíte řešit, včetně nástupu antimikrobiální rezistence. Vaše problémy představují stejnou výzvu i pro nás.

Společnost bioMérieux neposkytuje jen nejlepší přístroje ve své třídě a reagencie speciálně navržené tak, aby umožnily laboratořím řešit problémy spojené s výskytem antimikrobiální rezistence. Navíc aktivně podporuje spolupráci mezinárodních a vnitrostátních zdravotnických organizací, tvůrců zdravotní politiky, zdravotnických zařízení, vedení laboratoří a předních odborníků ve zdravotnictví. Jsme partnerem, kterému můžete důvěřovat, protože máme stejnou motivaci: ochranu a zlepšování zdraví lidí po celém světě.

Věříme v integrovaný přístup k výzvám v oblasti zdravotnictví. Naše hlavní iniciativa v boji proti antimikrobiální rezistenci nese název Be S.M.A.R.T. with Resistance™. Iniciativa Be S.M.A.R.T. a portfolio mikrobiologických řešení pro prevenci, sledování a screening zahrnují informace, edukační aktivity a akce týkající se hrozby antimikrobiální rezistence. Několik příkladů:

 


bioMérieux podporuje prohlášení Světové aliance proti antibiotické rezistenci (WAAAR).

Více »
 

 

Klikněte pro zobrazení produktů pro toto řešení
Řešení obsahuje níže uvedené produkty. Klikněte na produkt pro zobrazení detailů
Pioneering Diagnostics