• bioMérieux Česká republika

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT™

Specifický marker závažné bakteriální infekce a sepse

VIDAS® B.R.A.H.M.S. PCTje test plně přizpůsobený pro neodkladné stavy, který pomáhá lékařům při racionálním klinickém rozhodování a umožňuje optimalizovat léčbu pacientů. Výsledky jsou k dispozici za pouhých 20 minut.

Bylo prokázáno, že prokalcitonin:

 • umožňuje posoudit závažnost a prognózu infekce
 • podporuje časnou diagnózu sepse
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Prokalcitonin (PCT) pomáhá odlišit bakteriální infekce od infekcí virových. Včasná detekce zvýšené hladiny PCT u pacientů se suspektní bakteriální infekcí umožňuje dřívější nasazení antibiotické léčby. PCT rovněž pomáhá při informovaném rozhodování, kdy v antibiotické léčbě pokračovat a kdy ji ukončit, a tím zlepšuje péči o pacienty a snižuje míru zneužití antibiotik a výskyt rezistence.

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT je automatizovaný test pro stanovení prokalcitoninu (PCT) v lidském séru nebo plazmě.
 

Včasná diagnóza a sledování

 • Časný a vysoce specifický marker závažné bakteriální infekce

Prokalcitonin (PCT) je detekován v krevním řečišti během 3 až 6 hodin po nákaze. Hladina prokalcitoninu se zvyšuje v reakci na bakteriální infekci, ale nikoli na infekci virovou. Hladina markeru stoupá se zvyšující se závažností infekce a vrací se k normálu s ústupem infekce.

 • Užitečný nástroj pro sledování účinnosti léčby

Poločas PCT je 24 hodin. Pokud je bakteriální infekce kontrolována imunitním systémem s podporou účinné antibiotické léčby, klesá u dospělých hladina přibližně o 50 % denně. Neklesající hladina může ukazovat na selhání léčby.


Kinetické profily různých biomarkerů bakteriální infekce  - Klikněte pro zvětšení


(upraveno podle Meisner et al., 19991)

 

Vliv PCT na antibiotickou léčbu

Použití prokalcitoninu v INTENZIVNÍ PÉČI: SEPSE

Klinické studie zahrnující více než 1000 pacientů na jednotkách intenzivní péče prokázaly, že použití rozhodovacího algoritmu založeného na relativním poklesu plazmatických hladin PCT v čase umožňuje významně zkrátit antibiotickou léčbu i pobyt na JIP, a to bez zjevných zdravotních důsledků u pacientů se závažnou sepsí a septickým šokem.2,3


Algoritmus na bázi prokalcitoninu pro rozhodování o pokračování nebo ukončení antibiotické
léčby u pacientů se sepsí na jednotkách intenzivní péče - Klikněte pro zvětšení 


(upraveno podle Bouadma et al., 20104 a Schuetz et al., 20115)
 

Použití prokalcitoninu v PRIMÁRNÍ PÉČI: INFEKCE DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH (LRTI)

Vzhledem k vysoké specificitě PCT pro bakteriální infekce může stanovení PCT při relativně nízkých koncentracích identifikovat pacienty s klinicky relevantní bakteriální infekcí dolních cest dýchacích (LRTI), kteří potřebují antibiotickou léčbu.6,7


Algoritmus na bázi prokalcitoninu pro rozhodování o zahájení antibiotické léčby u pacientů se suspektní mírně nebo středně rizikovou
infekcí dolních cest dýchacích (LRTI) - Klikněte pro zvětšení

(upraveno podle Schuetz et al., 20115)


Údaje z multicentrických randomizovaných kontrolovaných studií u více než 1000 pacientů s LRTI umožnily prokázat, že při tomto přístupu lze snížit expozici antibiotikům v podmínkách primární péče o 65 %.6 Důležité je, že výsledky léčby nebyly horší než při standardní léčbě.6


Klikněte pro zvětšení 

 

Hodnocení závažnosti a prognóza

Bylo prokázáno, že zvýšené hodnoty PCT jsou nejlepším indikátorem závažnosti infekce a orgánové dysfunkce.8 Hladiny PCT korelují se závažností infekce (hodnoceno na základě skóre SOFA / Sekvenční hodnocení orgánové dysfunkce), a nárůst hladiny PCT proto indikuje progresi sepse.


Hodnocení závažnosti onemocnění (zhoršení orgánové dysfunkce) podle hladiny PCT
(upraveno podle: Meisner M.9)

 

Řešení přizpůsobené pro neodkladné stavy

Využijte hlavních výhod testu VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT:

 • Rychlé výsledky: 20 minut
 • Snadné použití:
  • Plně automatizovaný test pro použití na stolním analyzátoru VIDAS®
 • Nákladově efektivní řešení:
  • Formát jednodávkového testu
  • Všechny reagencie jsou součástí soupravy
  • Kalibrace jednou měsíčně
 • VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT je součástí rozsáhlé řady VIDAS® Emergency Diagnostic Solution, která dále zahrnuje markery srdeční nekrózy, srdečního selhání a trombózy

 

 

Reference:

 1. Meisner M., J Lab Med 1999;23:263-72
 2. Kopterides P et al., Crit Care Med 2010; 38: 2229-41
 3. Schuetz P et al., Expert Rev Anti Infect Ther 2010, 8(5):575-587
 4. Bouadma et al., Lancet 2010;375: DOI:10.1016/S0140-6736(09)61879-1
 5. Schuetz P et al., Arch Intern Med 2011;171:1322-1331
 6. Schuetz P et al., Clin Infect Dis, 55: 651-662
 7. Christ-Crain M et al., Lancet 2004, 363: 600-607
 8. Harbarth S et al., Am J Respir Crit Care Med 2001,164 :396-402
 9. Meisner et al., Crit Care 1999, 3:45-50

Technické specifikace pro VIDAS® B.R.A.H.M.S. PCT™

Referenční číslo 30450
Testy/souprava 60
Typ vzorku Plazma (heparinát lithný) nebo sérum
Velikost vzorku 200 ul
Doba do stanovení výsledku 20 minut
Rozsah měření 0,05–200 ng/ml
Kalibrační stabilita 28 dnů

 

 

Pro ověření dostupnosti výrobků ve vaší zemi kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

Související publikace

Doporučené postupy

Kampaň za přežití sepse (Surviving Sepsis Campaign): Mezinárodní doporučení pro léčbu těžké sepse a septického šoku 2012:
 

Nástroje

Speciální pravítko s rozhodovacím algoritmem dle PCT

 

Užitečné odkazy

Sepsis Know From Day 1

World Sepsis Day

 

 

Pioneering Diagnostics