Ochrana osobních údajů a závazek k ochraně soukromí a bezpečnosti

Datum revize: 16. dubna 2018

Tyto zásady ochrany údajů („Zásady“) se vztahují na společnost bioMérieux se sídlem na adrese 69280 Marcy l’Etoile, Francie, a na jednotlivé subjekty bioMérieux vlastněné či ovládané společností bioMérieux SA (dále společně jen „bioMérieux“, „my“, „nás“ nebo „naše“ či „skupina bioMérieux“).

Vaše osobní informace jsou v těchto Zásadách označovány pojmem osobní údaje („osobní údaje“). Sběr, ochranu a ukládání vašich osobních údajů a nakládání s nimi také někdy společně označujeme pojmem „zpracování“ těchto osobních údajů.

Tyto Zásady rovněž obsahují informace o tom, kdy vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny bioMérieux a s třetími stranami (například s našimi poskytovateli služeb).

Přijetím těchto Zásad je zajištěno, aby při sdělování vašich osobních údajů byly uplatňovány přísné zásady ochrany soukromí a bezpečnosti, jež nás zavazují k ochraně vašeho soukromí a k čestnému a transparentnímu nakládání s vašimi osobními údaji. Z tohoto důvodu a z důvodu zajištění realizace svých závazků společnost bioMérieux v souladu s příslušnými předpisy ustanovila pověřence  pro ochranu údajů: PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Druhy shromažďovaných osobních údajů

Osobní údaje můžeme shromažďovat, protože nám je poskytnete (například vyplněním formuláře na naší webové stránce) nebo protože nám tyto osobní údaje poskytl někdo jiný (například váš zaměstnavatel či poradce nebo třetí strana – poskytovatel služeb, jenž nám pomáhá s naším podnikáním) nebo protože jsou veřejně dostupné.

Osobní údaje o vás můžeme také shromažďovat či získávat tak, že tyto údaje vysledujeme či vyvodíme ze způsobu vašich přímých či nepřímých interakcí s námi či s ostatními (například s partnery, společnými regulátory či subdodavateli, kteří mohou být zapojeni do sběru dat pro společnost bioMérieux).

K osobním údajům, které shromažďujeme či získáváme, mohou patřit: křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa a za určitých okolností můžeme shromažďovat i další speciální typy osobních údajů o vás, buď protože k tomu od vás v okamžiku sběru osobních údajů máme předchozí výslovný souhlas, nebo protože se jedná o naši povinnost v důsledku nám uložených zákonných požadavků či údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy.

Povaha a účel zpracování

Vaše osobní údaje budeme využívat k informování o nabídkách a novinkách týkajících se produktů, služeb nebo akcí společnosti bioMérieux.

Pokud si již od nás dále nepřejete dostávat žádné marketingové materiály, můžete kliknout na tlačítko odhlášení v dotyčném sdělení nebo poslat e-mail na adresu webmaster@biomerieux.com.

Příjemci osobních údajů

V souvislosti s jedním či více shora uvedenými účely můžeme sdělovat informace skupině bioMérieux a/nebo třetím stranám, jež nám a/nebo skupině bioMérieux poskytují služby.

Můžeme mít rovněž povinnost vaše osobní údaje sdělovat kontrolním orgánům nebo v rámci soudního řízení.

Ochrana osobních údajů

Společnost bioMérieux dodržuje veškerá nezbytná bezpečnostní opatření (včetně administrativních, technických, organizačních a fyzických opatření) k ochraně osobních údajů svých zaměstnanců, zákazníků a partnerů před ztrátou, odcizením a zneužitím, jakož i před neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením.

Přestože ihned po přijetí vašich osobních údajů využíváme všech bezpečnostních opatření, jež považujeme za přiměřeně nezbytná, přenos údajů po internetu (včetně e-mailu) není nikdy zcela zabezpečený.  Usilujeme o ochranu osobních údajů, avšak nemůžeme zaručit bezpečnost údajů, jež jsou k nám či od náš přenášeny.

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost bioMérieux usiluje o zajištění toho, aby osobní údaje v jejím držení byly:

 • shromažďovány k jednoznačně určeným, neskrývaným a odůvodněným účelům bez následného zpracování, jež by s těmito účely mohlo být shledáno neslučitelným;
 • zpracovávány čestně, zákonně a transparentně vzhledem k subjektu údajů (tj. jednotlivci);
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytně nutnou dobu k dosažení účelů, ke kterým jsou zpracovávány (minimalizace údajů);
 • přesné a v případě potřeby aktualizované;
 • uchovávány ve formátu, jenž umožňuje identifikaci subjektů údajů pouze po dobu nezbytnou pro účely, ke kterým se zpracovávají;
 • zpracovávány způsobem, jenž zajišťuje přiměřené zabezpečení;
 • přenášeny z jedné země do druhé pouze pod podmínkou (i) rozhodnutí o přiměřenosti vydaného Evropskou komisí nebo (ii) přiměřených bezpečnostních opatření. 

Ochrana soukromí dětí

Společnost bioMérieux si je vědoma významu ochrany soukromí dětí, zvláště v digitálním prostředí. Z tohoto důvodu naše stránky úmyslně nejsou konstruovány ani zaměřeny na děti do 16 let věku. Je naší zásadou nikdy vědomě neshromažďovat ani neuchovávat informace o nikom mladším 16 let věku vyjma případů, kdy je to součástí poskytování našich odborných služeb.

Doba uchování

V případě, že zasláním e-mailu na adresu PrivacyOfficer@biomerieux.com nepožádáte o vymazání, budeme vaše osobní údaje v našich systémech uchovávat pouze po nejdelší z následujících období: (i) dokud je to nutné pro splnění účelu zpracování ; (ii) po dobu uchování, která je případně vyžadována podle zákona; (iii) do konce promlčecí lhůty, v níž by mohlo být zahájeno soudní řízení či vyšetřování s ohledem na příslušné činnosti či služby. Po uplynutí uvedeného období budou vaše osobní údaje vymazány podle požadavků příslušných předpisů.

Práva jednotlivců

Každý jednotlivec je v souladu s evropskými a francouzskými zákony oprávněn uplatňovat vůči společnosti bioMérieux, jež zpracovává osobní údaje, následující práva:

 • být informován o existenci a účelu veškerého zpracování svých osobních údajů;
 • mít přístup ke svým osobním údajům a požadovat opravení či vymazání svých osobních údajů či omezení jejich zpracování;
 • vznášet námitky ke zpracování a též vyžadovat přenositelnost osobních údajů;
 • kdykoli odvolat svůj souhlas udělený společnosti bioMérieux;
 • urychleně vyrozumět vedoucího pracovníka skupiny zodpovědného za ochranu údajů o případné ztrátě či zneužití (nezákonném zpracování) svých osobních údajů.

K uplatnění svých práv či s případnými dotazy ohledně našeho užívání vašich osobních údajů se prosím obracejte e-mailem na adresu PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Tento kontaktní údaj můžete rovněž využít k podání případných stížností týkajících se ochrany vašeho soukromí.

Právo na podání stížnosti

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme naložili s vašimi osobními údaji či s vaším neúspěšně podaným dotazem nebo s žádostí ohledně ochrany soukromí, máte právo stěžovat si u svého národního Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Pokud potřebujete kontakt  na příslušný ÚOOÚ nebo pokud nás potřebujete kontaktovat s jakýmikoli dotazy nebo obavami ohledně problémů s ochranou nebo správou osobních údajů, kontaktujte prosím: PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Změny těchto Zásad ochrany údajů

Tyto Zásady mohou být průběžně aktualizovány či pozměňovány (především za účelem plnění nových zákonů a/nebo předpisů).

O datu provedení případných změn či aktualizací těchto Zásad ochrany údajů vás budeme informovat tak, že toto datum připojíme do levého horního rohu této stránky tak, aby odpovídalo datu úpravy či aktualizace. Nové upravené či pozměněné Zásady ochrany údajů budou platné od tohoto data revize. Pokud chcete mít aktuální informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali tyto Zásady.

Pioneering Diagnostics