• bioMérieux Česká republika

RAPIDEC® CARBA NP

Rychlý a spolehlivý test pro detekci bakterií produkujících karbapenemázu

NOVÝ test s vysokou lékařskou hodnotou je určen k potvrzení karbapenemázu-produkujících bakterií v agarových kulturách. Test poskytuje spolehlivé výsledky za méně než 2 hodiny a představuje rychlý a snadný způsob, jak kontrolovat karbapenemázu produkující bakterie, řešit potřeby v oblasti diagnostiky a screeningu, a tím zlepšit léčbu pacientů a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI).

 • Výsledky za 30 minut až 2 hodiny
 • Nákladově efektivní řešení vše v jednom
 • Vysoce specifické a citlivé
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Globální zátěž vyplývající z karbapenemázy

Rostoucí výskyt antimikrobiální rezistence patří mezi nejnaléhavější výzvy v oblasti dnešní zdravotní péče. Karbapenemová antibiotika patří mezi léky poslední volby používané v léčbě bakteriálních infekcí. V poslední době se však rychle objevují kmeny rezistentní ke karbapenemu, zejména mezi bakteriemi čeledi Enterobacteriaceae. Existují 2 typy rezistence ke karbapenemům. Je-li rezistence výsledkem membránové nepropustnosti nebo efluxu, není přenosná, a v takovém případě není třeba izolovat pacienty. Pokud je však způsobena tvorbou enzymu karbapenemázy, je přenosná, a v takovém případě jsou nezbytná preventivní opatření. Infekce způsobené bakteriemi produkujícími karbapenemázu jsou proto velmi obtížné léčitelné, mají vyšší míru mortality a mohou se snadno šířit mezi lidmi prostřednictvím kontaktu, potravinami a vodou. To vše vede ke zvýšenému riziku epidemií infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI). Ve zprávě Hrozby rezistencí vůči antibiotikům 2013 klasifikuje CDC karbapenemovou rezistenci do nejzávažnější kategorie „urgentní hrozba“, která je definována jako „bezprostřední hrozba pro veřejné zdraví, která vyžaduje neodkladné a agresivní opatření1.

Průkaz rezistence ke karbapenemovým antibiotikům, zejména v případě přenosných karbapenemázu-produkujících bakterií, má zásadní význam pro správné zacílení antibiotické léčby, zavedení vhodných izolačních opatření a provádění screeningu. Metody pro detekci a konfirmaci většinou vyžadují delší čas k získání výsledků a/nebo jsou složité a nákladné. Některé testy mají navíc nízkou senzitivitu a specificitu, a jejich výsledky jsou proto méně spolehlivé.
 

RAPIDEC® CARBA NP: nové řešení

Nový test RAPIDEC® CARBA NP poskytuje vysokou klinickou výpovědní hodnotu jako nákladově efektivní řešení typu all-in-one, poskytující rychlé výsledky za 30 minut až dvě hodiny. Test RAPIDEC® CARBA NP je založen na přímé detekci hydrolýzy karbapenemů bakteriemi produkujícími karbapenemázu. Proto je schopen rozlišit přenosnou karbapenemovou rezistenci, a tím zabraňuje zbytečné izolaci pacienta. Díky vysoké specificitě a senzitivitě (v obou případech 97,8 %*) může test přispět k lepší péči o pacienta a ke kontrole šíření infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI).

Test RAPIDEC® CARBA NP je dostatečně rychlý a spolehlivý, aby sloužil k potvrzení diagnózy a pomohl nasměrovat léčbu pacientů, a přitom je dostatečně ekonomický pro použití v rámci screeningu.

 • Přizpůsobitelný pro každou laboratoř
  • Snadné používání
  • Nákladově efektivní
    
 • Krátký čas do získání výsledků
   
 • Zvládnutí rizika infekce:
  • Spolehlivý, specifický a citlivý
  • Rozlišuje přenosnou rezistenci

 

V čele boje proti karbapenemáze
RAPIDEC® CARBA NP je ve srovnání s ostatními metodami

 …snadno proveditelný
 …snadno interpretovatelný
 …rychlý, přesný
 (ve srovnání s jinými fenotypovými metodami)


 …méně nákladný
 ...schopný detekovat nové potenciální mechanismy rezistence
 (ve srovnání s PCR)

Co dělá test RAPIDEC® CARBA NP odlišným, je způsob, jak funguje. Test byl vyvinut ve spolupráci s mezinárodně uznávanými experty P. Nordmannem a L. Poirelem na základě principu, který oba autoři popsali společně se svým kolegou L. Dortetem 2,3. Test RAPIDEC® CARBA NP detekuje hydrolýzu karbapenemových antibiotik bakteriemi produkujícími karbapenemázu: Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa a Acinetobacter baumannii. Hydrolýza okyseluje médium, což má za následek změnu barvy indikátoru pH a specificky signalizuje přítomnost přenosné rezistence na karbapenemová antibiotika.

RAPIDEC® CARBA NP detekuje (bez rozdílu) všechny 3 produkované typy karbapenemázy:

 • Třída A: hlavním zástupcem je KPC
 • Třída B: Metalo-ß-laktamázy (MBL). NDM-1, VIM a IMP
 • Třída D: OXA karbapenemázy
   

Souprava k přímému použití

Souprava k přímému použití RAPIDEC® CARBA NP obsahuje vše, co potřebujete k provedení testu v několika jednoduchých krocích.

 • Po bakteriální lýze, která umožňuje extrakci enzymu, se lyzát přidá k detekčnímu roztoku, který obsahuje…

 • Po inkubaci se provádí vizuální odečet porovnáním s kontrolní jamkou, a to nejdříve po 30 minutách a nejpozději po 2 hodinách. 

Test RAPIDEC® CARBA NP nabízí flexibilitu ve formě dvou volitelných balení v soupravách k přímému použití: jedno pro řešení sporadických situací a jedno pro případ epidemie.

Souprava obsahuje:

 • Testovací proužky
 • Ampulky se suspenzním médiem API®, 2 ml
 • Inkubační víčka
 • 1 sáček mísících tyčinek
 • Dvoubarevnou (černobílou) podložku
 • 1 příbalovou informaci, která je k rovněž dostupná ke stažení ze stránek www.biomerieux.com/techlib
 • 1 průvodce pro odečítání výsledků ke stažení ze stránek www.biomerieux.com/techlib
   

Jednoduché protokoly pro screening a diagnostiku

Klikněte pro zvětšení

 

 

1. Hrozby rezistencí vůči antibiotikům ve Spojených Státech, CDC 2013

2. NORDMANN P., POIREL L., DORTET L. Rapid detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae.Emerging Infectious Diseases, www.cdc.gov/eid, 2012, vol. 18, n°9, 1503-1507.

3. DORTET L., POIREL L., NORDMANN P. Rapid identification of carbapenemase types using a biochemical test in Enterobacteriaceae and Pseudomonas. Antimicrobial. Agents Chemother., 2012, vol. 56, n°12, 6437-6440.

Souprava RAPIDEC® CARBA NP, referenční čísla

Souprava pro 10 testů (ref. č. 415418)

 • 10 testovacích proužků.
 • 10 ampulek suspenzního média API®, 2 ml.
 • 10 inkubačních víček.
 • 1 sáček mísících tyčinek.
 • 1 dvoubarevná (černobílá) podložka.
 • 1 příbalový leták přiložený k soupravě nebo ke stažení ze stránek www.biomerieux.com/techlib
 • 1 průvodce pro odečítání výsledků ke stažení ze stránek www.biomerieux.com/techlib

 

Souprava pro 25 testů (ref. č. 417498)

 • 25 testovacích proužků
 • 25 ampulek suspenzního média API®, 2 ml.
 • 25 inkubačních víček.
 • 1 sáček mísících tyčinek.
 • 1 dvoubarevná (černobílá) podložka.
 • 1 příbalový leták přiložený k soupravě nebo ke stažení ze stránek www.biomerieux.com/techlib
 • 1 průvodce pro odečítání výsledků ke stažení ze stránek www.biomerieux.com/techlib

Pro ověření dostupnosti výrobků kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux

 

*Funkční charakteristiky

Funkční charakteristiky testu RAPIDEC® CARBA NP byly ověřeny na dvou evropských pracovištích pomocí 275 sbírkových nebo rutinně izolovaných kmenů.

Test RAPIDEC® CARBA NP byl prováděn po kultivaci bakterií na médiu Mueller Hinton E po dobu 18-24 hodin.

Byl uplatňován standardní postup pro přípravu vzorku nebo specifický postup pro hypermukoidní kmeny.

Odečty byly prováděny po 30 minutách nebo v případě potřeby po 2 hodinách inkubace při 33 až 38 °C.

Hodnocení bylo prováděno pomocí kmenů Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii,

z nichž:

 • 136 exprimovalo karbapenemázu, která byla charakterizována pomocí PCR. Exprese karbapenemázy byla potvrzena výsledky získanými ve studii citlivosti na meropenem a ertapenem, podle doporučení výboru EUCAST (7): KPC (40); OXA-48 (27); NDM (29); VIM (17); IMP (7); OXA-23 (5); OXA-24 (4); GES-5 (2); OXA-58 (1), IMI (1); NDM+OXA-48 (2); OXA-23+OXA-51 (1).
   
 • 139 kmenů podle výsledků PCR charakterizace neexprimovalo karbapenemázu.

Všechny provedené testy poskytly interpretovatelný výsledek (četnost chybějící odpovědi = 0 %).

 

Výsledky stanovení senzitivity 

Senzitivita při intervalu spolehlivosti 95 % Celkový počet pozitivních vzorků

Počet vzorků, které byly detekovány jako pozitivní pomocí testu RAPIDEC® CARBA NP

Senzitivita

95% Interval spolehlivosti

136

133

97,8%

[93,7 ; 99,2]%

Tři (3) kmeny, které nebyly pozitivní při použití testu RAPIDEC® CARBA NP: Klebsiella pneumoniae, OXA-48; Acinetobacter baumannii, OXA-23; Acinetobacter baumannii, OXA-24. 

 

Výsledky stanovení specificity

Specificita při intervalu spolehlivosti 95 % Celkový počet negativních vzorků

Počet vzorků, které byly detekovány jako negativní při použití testu RAPIDEC® CARBA NP

Specificita

95% Interval spolehlivosti

139

136

97,8%

[93,8 ; 99,3]%

Tři (3) kmeny, které nebyly negativní při použití testu RAPIDEC® CARBA NP: Enterobacter cloacae (AmpC + impermeabilita); Pseudomonas aeruginosa (ztráta porinu + eflux); Klebsiella oxytoca (Ceftazidimáza + impermeabilita). 

 

Omezení metody

 • Test RAPIDEC® CARBA NP nemusí detekovat některé kmeny Acinetobacter baumannii produkující karbapenemázu typu OXA.
 • Pozitivní testy jsou často získány již po 30 až 40 minutách inkubace. Po uplynutí této doby existuje riziko, že bude test negativní. Proto je nezbytné provést první odečet již po 30 minutách inkubace.

Pioneering Diagnostics