Spokojenost pacientů

Jak nejlépe zajistit spokojenost pacientů? Jak zajistit, aby pacienti měli pocit, že je o ně dobře postaráno? Je možné zodpovědět otázky pacientů dříve díky rychlejšímu dodání výsledků? Jak zajistit, aby váš tým poskytoval kvalifikovanou péči orientovanou na pacienta? Jak zkrátit délku hospitalizace? Jak udržet bezpečnost pacientů v nemocničním prostředí? Setkáváte se jako vedoucí pracovník zdravotnického zařízení s podobnými otázkami ve své každodenní praxi? Společnost bioMérieux poskytuje širokou škálu řešení, která umožňují zlepšit spokojenost pacientů.

Jako vedoucí pracovník ve zdravotnictví jste pod neustálým tlakem, aby byla zajištěna spokojenost pacientů. Každý pacient a jeho rodinní příslušníci pochopitelně vycházejí z vlastních zkušeností z nemocnice: pochopení zdravotního problému a možností jeho léčby; zlepšení zdravotního stavu umožňující rychlejší propuštění z nemocnice; správná péče a bezpečnost během hospitalizace. Pro vás to znamená požadavek na rychlou a přesnou diagnostiku umožňující zodpovědět otázky pacientů, kvalitní školení a podporu zaměstnanců, zajištění kvalitní péče prostřednictvím třídění pacientů a řízení lůžkové kapacity a zajištění environmentální bezpečnosti a programů pro dohled nad užíváním antibiotik. Ve společnost bioMérieux jsme s touto problematikou dobře obeznámeni a připraveni řešit otázku spokojenosti pacientů ve vašem zdravotnickém zařízení.

bioMérieux – správné výsledky ve správný čas

Rychlé dodání přesných laboratorních výsledků lékařům je zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní péče o pacienty a spokojenost pacientů. Pro tento účel nestačí pouze zlepšit diagnostické testy. Přesný výsledek, který čeká v laboratoři, pacientovi nijak nepomůže.
 

Jak využít vaši laboratoř co nejefektivněji

Odborníci ze společnosti bioMérieux vám pomohou přehodnotit stávající laboratorní praxi pomocí nástroje Lab Performance AssessmentPomůžeme vám zlepšit plánování toku práce a maximálně využít vaše stávající vybavení. Tímto způsobem vám umožníme dosáhnout co nejvyšší efektivity z hlediska včasného zaslání laboratorních výsledků.

Komplexní automatizace mikrobiologických laboratoří (Full Microbiology Laboratory Automation – FMLA®) a IT řešení

Koncepce Full Microbiology Lab Automation (FMLA®) je komplexní řešení společnosti bioMérieux pro automatizaci a optimalizaci mikrobiologických laboratoří. Naše přístroje pracují bezproblémově ve vzájemné součinnosti, což umožňuje dosáhnout maximální produktivity a rychleji dodat standardizované a spolehlivé výsledky. Naše inovativní integrované softwarové řešení MYLA® dále zlepšuje komunikaci a efektivitu. To pacienti nevidí, ale pokud klinický tým dokáže zahájit vhodnou léčbu dříve, pacienti získají důvěru v poskytovanou péči i uzdravení.

Kvalifikovaný a pečující personál

Zdravotničtí pracovníci musí mít kvalifikaci, motivaci a podporu, aby mohli poskytovat kvalitní péči orientovanou na pacienta. Je důležité, aby pacienti měli pocit, že je o ně dobře postaráno. Jednoznačné požadavky a pravidla na pracovišti zajišťují rozvoj kvalifikované pracovní síly. Vedoucí pracovníci zdravotnických zařízení musí podporovat své zaměstnance také v cílech jejich celoživotního vzdělávání a umožnit jim udržet krok s novými technologiemi a prohlubovat znalosti ve zdravotnických vědách. Společnost bioMérieux nabízí širokou řadu školicích programů které vám umožní tyto důležité výhody zaměstnancům poskytovat a získat nejlepší pracovní tým poskytující kvalitní péči.

 

Zkrácení doby hospitalizace

Z pohledu pacienta je nejdůležitější dostat se co nejdříve domů ke svým blízkým. Pro vás je navíc důležité využít co nejlépe své zařízení a poskytnout nejlepší péči co největšímu počtu pacientů. Pokud zkrátíte délku hospitalizace pacientů, získáte kapacitu v systému co do stavu lůžek a času zaměstnanců. Pro optimální péči o pacienty po celou dobu léčby je zapotřebí efektivní třídění pacientů, proaktivní plánování a aktivně plánované  propouštění z nemocnice. Koncepce Continuous Improvement Events společnosti bioMérieux pomůže vaší nemocnici zvýšit kapacitu, minimalizovat čekací dobu, maximalizovat produktivitu a zlepšit zkušenosti pacientů z hospitalizace. Pomůžeme vám mapovat postupy a identifikovat překážky a hlavní příčiny opožděného propouštění v celém průběhu péče o pacienta.

 

 

Zajištění kontroly infekcí a bezpečnosti

Pacienti přicházejí do nemocnice, aby jim bylo lépe a nikoli hůře. Bohužel dnešní realitou jsou mikroorganismy rezistentní na antimikrobiální látky, včetně multirezistentních mikroorganismů, a nozokomiální infekce (HAI). Jako vedoucí pracovník ve zdravotnictví se podílíte na léčbě pacientů s infekčními onemocněními, zejména na boji proti sepsi, a prevenci šíření různých nemocí.
 

Kontrola prostředí

Ve společnosti bioMérieux jsme si vědomi, že zajištění bezpečného prostředí, včetně pravidelného odběru vzorků vzduchu, povrchů a vody, představuje první linii vaší obrany.

To je také důvodem, proč nabízíme širokou řadu řešení pro environmentální kontrolu a monitorování, která je pohodlně svázaná a přesto přizpůsobitelná vašim potřebám.

 

Program pro dohled nad správným používáním antimikrobiálních látek

Dalším klíčovým cílem je zajistit dohled nad správným používáním antimikrobiálních látek ve zdravotnickém zařízení. Identifikace a vyšetření citlivosti na antibiotika jsou velmi důležité pro stanovení vhodné léčby u pacientů s infekcemi – proto jsme se zavázali k dodávání reagencií a nástrojů, které poskytují rychlé, přesné a standardizované výsledky. Zároveň se aktivně účastníme mnoha programů na zvyšování informovanosti a na podporu výzkumu – včetně naší vlastní iniciativy Inteligentní řešení rezistence S.M.A.R.T.

Pioneering Diagnostics